Tarjouspyyntö: Luomun menekinedistämiskampanjan suunnittelu ja toteutus

Pro Luomu hakee EU:n menekinedistämisrahoitusta EU:n luomutunnuksen ja luomun laatujärjestelmän tunnetuksi tekemiseen vuosina 2019–2021. Etsimme nyt viestintä- tai mainostoimistoa suunnittelemaan ja toteuttamaan kanssamme kampanjan, joka sisältää viestintää, maksettua mainontaa eri medioissa sekä erilaisia yleisötapahtumia.

Viestinnän kohderyhmänä ovat suomalaiset kuluttajat ja sen tavoitteena on tehdä EU:n luomumerkkiä sekä luomun sisältöä tunnetuksi. Kampanja on kolmevuotinen (2019-2021) ja se toteutetaan suomen kielellä.

Viestintäkampanjaa koskevat tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen info@proluomu.fi 6.3.2018 klo 16.00 mennessä. Valinta tehdään 8.3.2018.

EU:n menekinedistämishanketta koskeva rahoitushakemus jätetään EU:n sähköiseen järjestelmään 9.4.2018.

EDIT 16.2.2018: Tarjouksen tekemisestä kiinnostunut viestintä/mainostoimisto saa tiedon kampanjan sloganista pyytämällä sen sähköpostitse info(at)proluomu.fi.

Kampanjan taustaa: luomun kulutus Suomessa kasvaa

Luomuruoan ja -juomien kulutus Suomessa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2016 luomutuotteiden osuus päivittäistavarakauppojen myynnistä oli 2 %, ja luomua myytiin kaupoissa yhteensä 273 milj. eurolla. Myynti lisääntyi myös vuonna 2017.

Kuluttajien kasvava kiinnostus luomua kohtaan näkyy myös kuluttajatutkimuksissa siten, että yhä useampi suomalainen kertoo käyttävänsä luomua yhä useammin. Väestön voidaan jakaa luomun käyttötiheyden perusteella neljään ryhmään:

Viime syksynä tehdyn luomun kuluttajabarometrin mukaan vuodesta 2015 vuoteen 2017

 • luomun aktiivikuluttajien osuus on kasvanut 27 % -> 28 %,
 • ja säännöllisten luomukuluttajien osuus 21 % -> 24 %.

Kuluttajat eivät kuitenkaan tunne luomua kovin hyvin. Esimerkiksi EU:n luomutunnuksen eli ns. lehtimerkin tunnistaa varmuudella vain 21 % kuluttajista, vaikka se on pakollinen merkki kaikissa EU:n alueella myytävissä pakatuissa luomutuotteissa eli kertoo varmuudella, milloin tuote on luomua.

Niin ikään kuluttajat eivät kovin hyvin tiedä, mitä luonnonmukainen tuotanto tarkoittaa ja miten se eroaa ns. tavanomaisesta tuotannosta. Tietämyksessä on puutteita eniten niillä kuluttajilla, jotka käyttävät luomua harvimmin.

Lisätietoja: Luomun kuluttajabarometri 2017

Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmä

Pro Luomun luomuaiheisen EU-menekinedistämiskampanjan tavoitteena on, että vuonna 2021:

 • Suomalaiskuluttajista 50 % tunnistaa varmuudella EU:n luomumerkin (v. 2017: 21 %)
 • Suomalaisista 35 % lukeutuu aktiivisiin luomukuluttajiin (v. 2017: 28 %)
 • Luomun myynti Suomessa ylittää 450 milj. € (v. 2016: 273 milj. €)

Kampanjan ydinkohderyhmä ovat ne suomalaiskuluttajat, jotka käyttävät luomua säännöllisesti tai satunnaisesti. Kampanjan tavoitteena on, että osa heistä siirtyisi luomun aktiivikuluttajiksi eli käyttämään luomua vähintään kerran viikossa.

Säännöllisiä luomukuluttajia on 24 % väestöstä. Tässä ryhmässä korostuvat nuoret naiset sekä yli 60-vuotiaat naiset ja miehet. Koulutustausta ei määrittele heitä eli ryhmään kuuluu tasaisesti eri koulutustaustan ihmisiä, mutta tulotasoltaan he ovat kohtalaisen hyvin tai erittäin hyvin toimeentulevia. Heidän asuinpaikkanaan korostuu pk-seutu, mutta kenties hieman yllättäen myös maaseudulla asuu paljon säännöllisiä luomukuluttajia.

Satunnaisia luomukuluttajia on 38 % väestöstä. Tässä ryhmässä korostuvat 50-60-vuotiaat naiset ja miehet. Heidän koulutustasonsa on perusaste tai alempi/ylempi keskiaste. Tulotasonsa puolesta he lukeutuvat kohtalaisesti tai niukasti toimeentuleviin, ja asuinpaikkana korostuu muut kaupungit kuin yliopistokaupungit.

Kumpikin kohderyhmä on kiinnostuneempi ruoan alkuperästä ja lähiruoasta kuin luomusta. Heidän tärkeimpiä syitään ostaa luomua ovat puhtaus ja hyvä maku. Kolmanneksi tärkein syy on säännöllisillä luomukuluttajilla terveellisyys ja satunnaisilla luomukuluttajilla sopiva hinta/tarjous. Kumpikin kohderyhmä ostaisi nykyistä enemmän luomutuotteita, jos ne olisivat edullisempia tai he tietäisivät tuottajan saavan niistä oikeudenmukaisen hinnan, tai jos he olisivat vakuuttuneempia luomutuotteiden erilaisuudesta.

Tarjouksen sisältö

Pyydämme tarjousta viestintä- ja markkinointitoimenpiteistä, joilla kampanjan tavoitteet saavutetaan. Toimeksianto sisältää sekä toimenpiteiden suunnittelun että toteutuksen yhteistyössä Pro Luomun kanssa.

Kampanjan rahoituksen haku on vasta meneillään, minkä takia tarjouksia pyydetään tässä vaiheessa kahdella eri budjetilla toteutettavista kokonaisuuksista. Haettavat rahoitukset ovat suuruusluokkaa 1 000 000–2 000 000 euroa, ja siihen sisältyy varsinaisen viestintäkampanjan lisäksi Pro Luomun työkustannukset projektin hallinnoinnista sekä kampanjan vaikuttavuusarvioinnin kustannukset. Ne ovat yhteensä arviolta 350 000–450 000 euroa.

Tarjouksen tulee sisältää

 1. kampanjan toteutussuunnitelma,
 2. kustannusarvio eriteltynä toimenpiteittäin,
 3. tarjoavan yrityksen referenssit esimerkkeineen sekä tarjottavan viestintäpalvelun toteuttavien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista viestintäpalveluista esimerkkeineen.

Toteutussuunnitelman tulee sisältää kuvaukset

 • kampanjan visuaalisesta ilmeestä
 • mediaviestinnästä (ansaittu media)
 • mediamainonnasta ja mediavalinnoista, lisäksi mediavalinnat on perusteltava
 • kampanjan nettisivujen sisältösuunnitelmasta
 • tapahtumista, jotka voivat olla esim. maistatuksia, blogaajatapahtumia tai muita mediatilaisuuksia, osallistumisia messuihin tai näyttelyihin. Tapahtumat toimivat kampanjassa samalla tuotteiden esittelytilaisuuksina.

Kustannusarvion tulee sisältää toimenpiteittäin eritellyt kustannukset. Myös eri toimenpiteiden suunnittelukustannukset on eriteltävä.  Lisäksi kustannusarvion on sisällettävä mahdollinen kustannus EU:n menekinedistämiskampanjan rahoitushakemuksen viimeistelystä yhdessä Pro Luomun kanssa maaliskuun 2018 aikana.

Kampanjalle on jo kehitetty valmis slogan, joka ei ole vielä julkinen, mutta jonka tarjouksen tekemisestä kiinnostuneet yritykset saavat pyytämällä sen osoitteesta info(at)proluomu.fi. Kampanjan sisällössä toivotaan hyödynnettävän aiemmin luodun luomun tarinan elementtejä sekä nostettavan esille luomun tekijöitä. (Sloganin luovutusta koskeva käytäntö muutettu 16.2.2018).

Pro Luomu pidättää itselleen oikeuden jättää kampanja toteuttamatta, jos EU:n rahoitusta ei saada, tai muuttaa kampanjan budjettia omarahoituksen tai rahoituspäätöksen mukaisesti. Pro Luomun lisäksi kampanjan omarahoituksesta vastaa vähintään viisi yritystä. Kampanjan omarahoitus on 30 % kampanjan kokonaiskustannuksista.

Lisäksi Pro Luomu pidättää itselleen oikeuden muokata kampanjan toimenpiteitä kampanjan aikana yhdessä valittavan yrityksen kanssa, jos tämä osoittautuu kampanjan vaikuttavuuden kannalta tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Brändit saavat näkyä rajoitetusti

Pro Luomun lisäksi kampanjan taustatahoina on vähintään viisi luomualan yritystä rekisteröidyillä tuotemerkeillä. Brändien näkyvyyttä kuitenkin rajoittaa EU-rahoituksen reunaehto, jonka mukaan brändit eivät saa olla mukana mediamainonnassa (lehdet, tv ja radio). Käytännössä tämä tarkoittaa, että tunnistettavat luomutuotteet eivät saa näkyä/kuulua kampanjan mainoksissa em. medioissa.

Sen sijaan brändit saavat näkyä yleisötapahtumissa sekä kampanjan nettisivulla, minkä takia yleisötapahtumat ovat pakollinen osa kampanjakokonaisuutta. Tapahtumissa ja netissä brändien näkyvyyttä rajoitetaan kuitenkin siten, että nettisivulla/painetussa materiaalissa/messuosaston rakenteissa on esitettävä aina kaikki brändit samassa yhteydessä ja ne saavat kattaa yhteensä max 5 % alasta.

Valinnan kriteerit

Tarjoukset arvioidaan kaksivaiheisesti:

Vaihe 1: Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset arvioidaan käyttäen seuraavia valintakriteereitä ja pisteytyksiä:

 1. tarjouksen toteuttavien henkilöiden viestinnällinen asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista viestintäpalveluista (20 %)
 2. toteutussuunnitelman sisältö (50 %)
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa kampanjan tavoitteisiin
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa EU:n menekinedistämisrahoituksen asettamiin reunaehtoihin
  • suunnitelman kyky tavoittaa kampanjan kohderyhmät
  • suunnitelman innovatiivisuus suhteessa aiempiin luomukampanjoihin
 3. toimenpiteiden sisältö suhteessa kustannusarvioon (30 %)

Vaihe 2: 2-3 eniten pisteitä saanutta tarjousta (yritystä) pyydetään esittelemään suunnitelmansa tarkemmin suullisesti Helsingin keskustaan 8.3.2018. Samalla näille yrityksille kerrotaan kampanjan slogan.Suullisessa esittelyssä tarjoukset arvioidaan uudelleen seuraavasti:

 1. toteutussuunnitelman sisältö (50 %)
  • puhuttelevuus kohderyhmissä
  • tapahtumien innovatiivisuus ja toteutettavuus
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa EU:n menekinedistämisrahoituksen reunaehtoihin
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa omarahoituksen reunaehtoihin
 2. tilaajan ja toteuttajan yhteistyöhön suunnittelut toimintatavat ja niiden joustavuus (25 %)
 3. toimenpiteiden laajuus ja kattavuus suhteessa kustannusarvioon (25 %)

EU:n menekinedistämisrahoituksen juridiset vaatimukset alihankkijalle

Kampanjan yhteistyökumppaniksi valittavan yrityksen tulee toteuttaa kampanjan toimenpiteet noudattaen EU-menekinedistämistä koskevaa lainsäädäntöä ja Euroopan komission julkaiseman jäsenvaltion ja ohjelman toteuttajan välisen sopimuspohjan artikloita, jotka koskevat eturistiriitoja (artikla 20), luottamuksellisuutta (artikla 21), EU:n rahoituksen näkyvyyttä (artikla 22) sekä vahingonkorvausvastuuta (artikla 23).

Pro Luomun ja valittavan yrityksen välille tehdään sopimus, jossa on huomioitava, että jäsenvaltion, komission, Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston on voitava käyttää oikeuksiaan sopimuspohjan mukaisiin tarkastuksiin, arviointeihin, tilintarkastuksiin ja tutkimuksiin – havaintojen laajentamiseen (artikla 17) ja toimien vaikutusten arviointiin (artikla 18) myös sopimusosapuolena olevaan alihankkijaan (=viestintäyritykseen) nähden.

Lisätietojen antaminen

Lisätietoja voi kysyä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)proluomu.fi. Vastaukset julkaistaan tällä nettisivulla vuorokauden sisällä kysymyksen saapumisesta.

EU:n menekinedistämisrahoituksen tasapuolisuusvaatimuksen takia emme vastaa kysymyksiin puhelimitse, koska silloin vastaus ei olisi samanaikaisesti kaikkien tarjouspyynnöstä kiinnostuneiden yritysten käytettävissä.