Luomuviljan satotaso on matala, mutta käyttölaatu hyvä

Luomuviljan satotaso on merkittävästi tavanomaista tuotantoa matalampi. Viljasadon laatuseurannan perusteella näytteiden teknisessä käyttölaadussa ei ole merkittävää eroa tuotantotapojen välillä lukuun ottamatta rikkapitoisuuden osatekijöitä ja rukiin hehtopainoa.

Maittala_graafi

Luomu- ja tavanomaisen viljan yleisyys eri satotasoluokissa. Kuvassa on yhdistettynä kaura, ruis, vehnä ja ohra.

Luomuviljan ja tavanomaisesti tuotetun viljan satotasoissa on merkittäviä eroja. Tämä selvisi, kun satotasoja sekä kauran ja rukiin laatutekijöitä tarkasteltiin tilastollisesti. Luomuviljan satotasoluokat painottuivat matalampiin luokkiin, kun tavanomainen vilja jakautui korkeampiin satotasoluokkiin.

Kauran ja rukiin hehtaarisadoissa oli merkittävä ero, P<0,0001. Luomutuotannossa keskimääräinen kaurasato oli 2 444 kg/ha, kun tavanomaisessa tuotannossa kauran satotaso oli 4 029 kg/ha.  Luomurukiin keskimääräinen sato oli 1 763 kg/ha, kun tavanomaisessa tuotannossa se oli 3 657 kg/ha.

Roskaa ja rikkajyviä enemmän luomussa

Luomukauran ja tavanomaisen kauran teknisen käyttölaadun voidaan todeta olleen lähes samanlaista. Tilastollisesti tarkasteltuna merkittävät erot olivat roskapitoisuudessa ja tuholaisen vioittaminen jyvien määrässä, joissa luomuviljan laatu oli vähän heikompi.

Tutkittujen näytteiden perusteella 98 prosenttia luomukaurasta oli hehtolitrapainoltaan vähintään 52 kiloa ja 62 prosenttia vähintään 58 kiloa. Tavanomaisessa kaurassa vastaavat osuudet olivat 96 prosenttia ja 58 prosenttia.

Yleisimmät lajikkeet aineistossa olivat Veli, Peppi ja Venla luomutuotannossa ja tavanomaisessa tuotannossa Belinda, Fiia ja Akseli. Lajikkeittain ei laadussa ollut eroja luomun ja tavanomaisen tuotannon välillä.

maittala_taulukko

Kauran ja rukiin keskilaatutulokset tavanomaisessa ja luomutuotannossa vuodelta 2012. (P < 0,001, tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä; 0,001 ≤ P < 0,01, tulos on tilastollisesti merkitsevä; 0,01 ≤ P < 0,05, tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä; 0.05 ≤ P < 0,10, tulos on suuntaa antava).

Luomurukiin laatu hiukan heikompi

Rukiin kokonaisrikkapitoisuudessa, roskapitoisuudessa, surkastuneiden ja tuholaisten vioittamien jyvien määrässä luomuviljan laatu osoittautui hieman heikommaksi kuin tavanomaisesti tuotetun rukiin laatu.

Hehtolitrapainot olivat korkeita: luomunäytteistä 83 prosenttia ja tavanomaisista näytteistä 93 prosenttia oli hehtolitrapainoltaan vähintään 71 kiloa. Luomuruis oli kevyempää (P<0,006). Hehtolitrapaino oli keskimäärin 74,9 kg/hl, kun tavanomaisen rukiilla se oli 77,3 kg/hl.

Tutkimus täydentää luomuviljelystä olevaa tilatason tutkimustietoa, sillä aiemmin ei luomuviljasadon laadusta ole kerätty kattavaa tilastotietoa käytännön viljelyksiltä. Kyseessä on yhden satokauden tulokset, joten tulokset ovat suuntaa antavia.

Teksti: Anne Mäittälä ja Elina Sieviläinen, Evira
Lisätietoja: Anne Mäittälä, puh. 040 740 1300

Tilatason tietoa yhdeltä satokaudelta

  • Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tekemässä viljasadon laatuseurannassa kerättiin vuodelta 2012 kattavasti tietoa luomuviljan laadusta lohkokohtaisten näytteiden ja niiden taustatietojen avulla.
  • Viljan laadussa huomioitiin tekniseen laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, valkuaispitoisuus, rikkapitoisuus ja siihen sisältyvät osatekijät, kuten roskapitoisuus, surkastuneet jyvät, tuholaisen vioittamat ja torajyvät.
  • Satotaso on viljelijän ilmoittama arvio. Tutkimuksessa ei huomioitu hometoksiinien tai itävyyden vaikutusta viljan laatuun.

Artikkelikokonaisuus on julkaistu alun perin Maaseudun Tiede -liitteessä 4/2013 sivulla 14.