Aluekomitea esittää luomualan kehittämistä EU:ssa

Luonnonmukaisilla elintarvikkeilla ja luonnonmukaisella maataloudella on EU:n alueiden komitean mukaan kasvava merkitys mukautettaessa maataloustuotantoa markkinoiden vaatimuksiin, otettaessa huomioon EU:n kansalaisten toiveita erittäin korkeista ympäristön-, eläinten- ja luonnonvarojen suojelustandardeista sekä vahvistettaessa Euroopan kestävää kehitystä.

Tämän takia luomutuotannon edellytykset tulee turvata koko unionin alueella kaikissa oloissa. Luomutuotannon standardien tulee olla luotettavia ja yhdenmukaisia sekä luomutuotannon periaatteiden mukaisia.

Luomutuotanto on toisaalta kuluttajien toiveiden mukainen ympäristöystävällinen ja turvallinen tapa tuottaa elintarvikkeita ja muita maataloustuotteita. Toisaalta luomutuotannolla on merkitystä julkishyödykkeen tarjoajana, kun se edistää kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia.

Aluekomitea korostaa lausunnossaan tutkimuksen merkitystä kehityksensä alkuvaiheessa olevan luomutuotannon ja luonnonmukaisia tuotteita markkinoivan jakeluketjun ongelmien ratkaisemiseksi. Luomun omiin lähtökohtiin perustuvaa tutkimusta tulee rahoittaa erikseen sen suhteellisen aseman ja kehittämistavoitteiden mukaisesti, niin kansallisesti kuin EU-rahoitteisissa ohjelmissa.

Aluekomitea korostaa myös menekinedistämisen ja kuluttajien luomutietoisuuden parantamisen merkitystä ja edellyttää, että myös yhteisö osallistuu tähän liittyvien kampanjoiden rahoittamiseen. Luomutietoisuuden parantaminen on osa sitä tiedotus- ja valistustoimintaa, jolla laajemminkin parannetaan kansalaisten tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista.

Aluekomitea rohkaisee julkisia ja julkisesti rahoitettuja toimijoita, kuten alue- ja paikallishallintoa, suosimaan luomutuotteita mm. kouluissa, päivähoidossa ja muissa laitoksissa.

Luonnonmukaisen maatalouden edistämisen tulisi näkyä vahvemmin sekä yhteisön että jäsenvaltioiden maatalouspolitiikassa. Ympäristöystävällisemmän maataloustuotannon tukemiseen suunnatut yhteisötason ja kansalliset määrärahat tulisi nykyistä suuremmassa määrin kohdistaa luomutuotannon hyväksi. Myönteisten ympäristövaikutusten vahvistamiseksi luomun tulisi olla kannattava vaihtoehto viljelijöille myös suotuisimmilla ns. voimaperäisen viljelyn alueilla.

Aluekomitea pitää erittäin hyvänä sitä, että komission luomutoimintasuunnitelma on valmisteltu perusteellisesti ja tiiviissä yhteistyössä eri asianomaisten tahojen kanssa. Se korostaa, että luomutuotannolla on merkittäviä alueellisia ja paikallisia vaikutuksia ja että paikallis- ja aluehallinnolla on keskeinen rooli tiedonannon tavoitteiden toteuttamisessa.

Se katsoo myös, että luomutoimintasuunnitelma on varsin yleisluonteinen ja joiltakin osin tavoitteiltaan vaatimaton, sillä merkittävien ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi luonnonmukaisen tuotannon osuutta tulisi pystyä nostamaan.

Aluekomitea suhtautuu myönteisesti esityksiin EU:n luomutunnuksen käytön lisäämisestä. Se tiedostaa luomustandardien yhtenäistämistarpeen olevan keskeisessä asemassa yhteisön menekinedistämistoimien onnistumiseksi.

Luomutoimintasuunnitelmassa olevat esitykset standardien täydentämisestä (mm. elintarvikejalosteet, eläinten hyvinvointi, ympäristöstandardit) ja yhtenäisten standardien luomisesta uusille tuoteryhmille (luomuviinit, vesiviljely) ovat kannatettavia.

Aluekomitea korostaa, että tuotteiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi sisämarkkinoilla standardien harmonisointi on välttämätöntä. Keinotekoisten kaupan esteiden purkaminen edesauttaa kysynnän ja tarjonnan tasapainottumista.

Yhteisön maatalouspolitiikassa tulisi alueellisen erikoistumisen sijasta tukea ratkaisuja, jotka johtavat parempaan luomukasvintuotannon ja kotieläintuotannon yhteyteen. Samalla tulisi selvittää keinoja, joilla luonnonmukaisen kotieläintuotannon edellytyksiä parannettaisiin.
Kansallisia päättäjiä tulee avustaa ja kannustaa käyttämään mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisia tukimuotoja. Maaseudun monimuotoisuuden ja elinvoimaisena pysymisen kannalta onkin tärkeää, että luomu pääsee vahvemmin mukaan maaseudun kehittämisohjelmien rahoituksen piiriin.

Luomutuotannon haasteiden parissa toimivien alueellisten tutkimus- ja koulutusyksiköiden sekä neuvontaorganisaatioiden toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa. Näiden toiminta aktivoi laajemminkin maaseudun kehitystä.

Luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskevaa eurooppalaista toimintasuunnitelmaa toteutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnan edellytysten turvaamiseen yhteisön koko alueella ja että toimintasuunnitelmaa pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallishallinnon kanssa.

Jäsenvaltioita rohkaistaan edistämään paikallisten ja alueellisten luomutuotteiden menekinedistämistä maaseudun kehittämistoimintojen avulla.

EU:n alueiden komitea aloitti toimintansa vuonna 1994. Se toimii EU:n lainsäädännön neuvoa-antavana elimenä. Komiteassa on 317 jäsentä, joista 9 Suomesta.

EU:n aluekomitean koko lausunto suomeksi

EU:n alueiden komitean sivusto

EU:n Luomusuunnitelma hyväksytty Ministerineuvostossa

Teksi: Jukka Rajala