Biojäte- ja lietekompostien käyttömahdollisuudet kasvintuotannossa

Tutkimuksessa selvitettiin laitoksissa tuotettujen biojäte- ja jätevesilietekompostien laatua sekä lannoitus-, maanparannus- ja ympäristövaikutuksia ohran, heinänurmen ja apilanurmen viljelyssä. Laitoskompostien kemiallinen ja fysikaalinen laatu täytti lainsäädännön vaatimukset. Suurin osa komposteista oli kypsiä. Kompostin kypsyyden seurantaan kehitettiin menetelmä, jossa mitataan kompostin lämpötilaa ja kompostikaasuja. Menetelmää voidaan hyödyntää kompostointilaitosten laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä.

Komposteja ei annosteltu tutkimuksessa nitraattidirektiivin mukaan vaan fosforin varastolannoituksena. Tulokset osoittavat, että biojäte- ja lietekompostit kelpaavat maanparannukseen. Tämän tutkimuksen kompostimäärät eivät muuttaneet kuitenkaan mitattavasti maan orgaanisen aineksen pitoisuutta, kationinvaihtokapasiteettia tai vedenpidätyskykyä. Jätekompostit sopivat fosforilannoitteeksi viljan ja rehunurmen tuotantoon. Viljelykasvit saivat komposteista riittävästi fosforia, sen sijaan typpilannoitusta on täydennettävä ainakin kompostilevityksen jälkeisinä vuosina sadon varmistamiseksi. Kompostien levitysvuonna vapautui komposteista vain vähän typpeä. Apilapitoisen luomunurmen viljelyssä typen hidas vapautuminen voi olla hyödyksi.

Pitempiaikaisessa käytössä kompostien maanparannus- ja ympäristövaikutukset tulevat ilmi. Jatkuvassa käytössä komposteista vapautuva, helposti huuhtoutuva nitraatti ja maahan joutuvat raskasmetallit saattavat koitua riskitekijöiksi. Tutkimuksen jätekompostit eivät ole sallittuja valvotussa luomutuotannossa. Hankkeen tavoitteena on mm. selvittää, miten yhdyskuntajätteitä ja niiden sisältämiä ravinteita voitaisiin kierrättää tulevaisuudessa tehokkaammin peltoviljelyyn. (RiKo)
Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri

Lehtonen, K., Tontti, T. & Kuisma, M. 2003.
Biojäte- ja lietekompostien käyttömahdollisuudet kasvintuotannossa
Maa- ja elintarviketalous 28. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 120 s., 5 liitettä.
www.mtt.fi/met/pdf/met28.pdf