Eläimet kuuluvat luomuun

Kuluttajille tasapainoisen ja monipuolisen ruuan tuottamiseksi tarvitaan eläimiä. Luomutilalla eläimiä tarvitaan myös tuotannon monipuolistamiseksi ja luontaisen lannoitteen saamiseksi. Luomueläimille taataan lajinmukainen käyttäytyminen, vapaa liikkuminen ja ulkoilu sekä luomurehu koko eläimen elämän ajan.

Luomueläintilojen on kuuluttava luomuvalvontaan.

Käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja kuten karjanlantaa ja palkokasveja sekä liittämällä eläin- ja kasvituotanto yhteen, voidaan ylläpitää maan viljavuutta ja lisätä maatalouden kestävyyttä. Lisäämällä maan humuspitoisuutta huolehditaan ravinteista ja sidotaan maahan lisää hiiltä. Eläintiheys tulee mitoittaa siten, että lannan kokonaistypen määrä on enintään 170 kg/ha. Lannan talteenotto, varastointi, käsittely ja käyttö suunnitellaan osana viljelykiertoa ja lannoitussuunnitelmaa.

Luomueläintuotannon tuotantoehdot

Luonnonmukaisen eläintuotannon tuotantoehdot koskevat seuraavia eläinlajeja; naudat, lampaat, vuohet, siat, hevoseläimet ja siipikarja. Mehiläishoitoon on annettu erilliset tuotantoehdot. Säädökset koskevat sekä eläviä eläimiä, eläimistä saatavia jalostamattomia sekä jalostettuja elintarvikkeita ja rehuja. Tuotantoehdot ovat vähimmäisvaatimuksia.

Tällä sivulla on esitetty tuotantoehtojen pääkohdat lyhyesti. Seuraavista linkeistä löydät kuvaukset vähimmäisvaatimuksista, joita noudatetaan luomukotieläintuotannossa. Pohjana ovat Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 2 –  Eläintuotanto, Eviran ohje 18217/2 vuodelta 2009. Varmista ohjeiden yksityiskohdat ja mahdolliset päivitykset Eviralta.

Lue ensimmäisenä kaikkia eri tuotantosuuntia ja tiloja koskevat luomutuotantoehdot ennen siirtymistä eläinlajikohtaisiin tuotantoehtoihin.

Siirtymävaiheesta luomuun

Siirtymävaihe tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon kestää eläinlajista ja käyttötavasta riippuen 6 vk – 12 kk. Siirtymävaihe kasvinviljelyssä kestää yleensä kaksi vuotta. Luomukotieläintuotantoa harjoittavan tilan koko kasvinviljelyn tulee olla luonnonmukaisesti hoidettua. Sekä kasvi- että eläintuotannon samanaikainen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon vaatii erityistä paneutumista siirtymävaiheen joustavaan suunnitteluun.

Siirtymisestä ja siirtymävaiheen rehujen käytöstä on annettu yksityiskohtaisia ohjeita tuotanto-ohjeissa, jotka löytyvät Eviran sivuilta. Kaikki saman eläinlajin eläimet on samassa yksikössä hoidettava luomumenetelmin.

Eläinten alkuperä ja lisäys

Eläinten tulee pääsääntöisesti olla omassa luomukarjassa syntyneitä tai ne hankitaan toisista luomukarjoista. Tavanomaisten eläinten hankkiminen on tarkoin säädeltyä. Luonnollisen astumisen lisäksi voidaan käyttää keinosiemennystä, mutta alkionsiirto on kielletty. Lisäksi luomussa on kielletty eläinrodut, jotka eivät pysty lisääntymään itse.

Myös jälkeläisiä hoidetaan lajinmukaisesti eli ne vieroitetaan tavanomaista myöhemmin ja esimerkiksi vasikoille, karitsoille, porsaille jne. annetaan oman lajinsa täysmaitoa varhaiskasvatusajan maidonkorvikkeiden sijasta. Poikivaa eläintä ei saa pitää kytkettynä.

Lajinmukainen luomuruokinta

Eläinten ruokinnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia eläintuotteita ja turvata eläinten hyvinvointi. Ruokinta toteutetaan luonnonmukaisesti tuotetuin ja lajille tyypillisin rehuin. Rehujen tulee olla ensisijaisesti omalla tilalla tuotettuja tai toiselta luomutilalta tai luomutuotantoon hyväksyttyjä rehuja valmistavasta yrityksestä hankittuja.

Omien rehujen tuotanto, laiduntaminen ja tilan ulkopuolisten rehujen saatavuus tulee selvittää ja tuotanto sekä hankinnat tulee suunnitella totuttua pitkäjänteisemmin. Rehujen riittävyys ja laatu sekä laadun vaihtelu tulee varmistaa ja suunnitella ruokinta.

Laiduntaminen on ruokinnan keskeinen menetelmä kesäaikaan kaikilla eläinlajeilla. Karkearehua märehtijöillä tulee rehusta olla vähintään 60 %. Myös yksimahaisten kuten siipikarjan rehuannokseen tulee sisältyä karkearehua. Tavanomaisesti tuotettuja rehuja sekä lisä- ja säilöntä- ym apuaineita saadaan käyttää vähäisessä määrin toistaiseksi vain, jos ne ovat sallittujen aineiden listalla. GMO-tuotteiden käyttö on rehuissa kielletty.

Ulkoilu on luomueläimen perusoikeus

Eläinten tulee päästä ulkoilemaan aina sääsuhteiden salliessa. Kesäaikaan laiduntaminen tai vähintään ulkoilu tarhassa on vähimmäisvaatimus. Rakennusten ja tilan olosuhteiden sopivuus luomutuotantoon selvitetään alussa. Ulkoilun järjestäminen varsinkin hiehoilla ja vasikoilla voi edellyttää muutostöitä navetan rakenteissa.

Terveyden ylläpito perustuu sairauksien ennaltaehkäisyyn

Eläinsairauksien ennaltaehkäisy tapahtuu mm. seuraavien menetelmien avulla; kestävien rotujen ja linjojen valinta, lajinmukaisia tarpeita vastaavat hoitokäytännöt, korkealaatuiset rehut ja tasapainoinen ruokinta, säännöllinen liikunta, jaloittelu ja laiduntaminen sekä eläinlajille sopiva eläintiheys. Sairastuneet eläimet on hoidettava viipymättä. Eläinlääkkeiden käytössä on tavanomaista tiukempia rajoituksia mm. kaksinkertaisina varoaikoina. Lääkkeiden ennaltaehkäisevä ja rutiininomainen käyttö on kielletty. Lääkkeet annetaan aina eläinlääkärin määräyksestä. Tilalle on syytä laatia perusteellinen terveydenhuoltosuunnitelma.

Eläinten hoitokäytännöissä eläinten lajinmukaisen käyttäytymisen huomioonottaminen on eläinten hoidon keskeinen lähtökohta. Eläinten hoidossa on noudatettava vähintään eläinsuojelusäädöksiä. Eläinten ruumiinosien poistaminen on pääsääntöisesti kielletty. Vasikoiden nupoutuksessa ja karjuporsaiden kastroinnissa tulee käyttää kivunlievitystä. Kuljetuksissa ja teurastuksessa tulee minimoida stressiä.

Eläinsuojien tulee vastata karjan fysiologisia ja etologisia tarpeita. Eläimiä ei saa pääsääntöisesti pitää kytkettyinä. Eläimillä tulee olla riittävästi tilaa ja ainakin osaksi kiinteää lattiaa. Luomusialla tulee olla kaksi kertaa enemmän tilaa kuin ei-luomutilan kollegallaan. Luomunautojen on päästävä ulkoilemaan talvellakin ja luomukanojen pitää päästä ulos kesällä. Esimerkiksi luomunavettoihin, -sikaloihin ja muihin eläinrakennuksiin pitää tehdä ikkunat päivänvalon saamiseksi. Siten eläimet voivat noudattaa luontaista päivärytmiään. Luomutuotantosäännöissä on tarkasti annetut ohjeet eläinten tilavaatimuksista, ulkoilun järjestämisestä ja jopa lattiamateriaaleista.

Suunniteltu eläintenhoito lähtökohtana

Tilalle laaditaan eläintenhoitosuunnitelma ennen tuotannon siirtämistä luonnonmukaiseksi. Eläintenhoitosuunnitelma sisältää suunnitelmat seuraavien osioiden järjestämisestä:

  • eläinten alkuperä
  • ruokinta
  • terveydenhuolto
  • hoitokäytännöt
  • eläinsuojat
  • eläinten ulkoilu
  • eläinsuojien ja hoitolaitteiden puhdistus

Muistiinpanoja on pidettävä kaikista tilalle hankituista tuotantopanoksista (lannoitteet, maanparannusaineet, torjunta-aineet, eläinsuojien desinfiointiaineet, pesuaineet, rehut mukaan lukien kivennäiset ja vitamiinit), lääkkeistä, tilalta luovutetuista maataloustuotteista, tilan eläimistä, eläinten ruokinnasta. Suoraan kuluttajille myydyistä tuotteista tulee pitää päivittäistä kirjaa. Eläinten kuljetuksissa on estettävä eläinten sekoittuminen tavanomaisin eläimiin.

Luomukotieläintuotanto vaatii hyvää perehtyneisyyttä sekä kotieläinten hoitoon että kasvinviljelyyn. Menestymiseen tarvitaan ammattitaitoa, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta sekä laadukasta tilan johtamista.

Apua löytyy esimerkiksi ProAgrian luomuneuvojilta.

Voit opiskella lisää esimerkiksi seuraavista lähteistä:

 

Home > Alkutuottajalle > Eläimet kuuluvat luomuun > Kaikkia eri tuotantosuuntia ja tiloja koskevat luomutuotantoehdot