EU-Parlamentin maatalousvaliokunnan lausunto luomutoimintasuunnitelmasta

EU:n Parlamentin maatalousvaliokunnan 14.12.2004 hyväksymän lausuntoluonnoksen keskeisiä kohtia:

Luomutuotteiden menekinedistämistoimet ovat tarpeellisia, ja niissä tulee ottaa huomioon alan ammatillisten järjestöjen kokemukset. Menekinedistämistoimien tulee perustua markkina-analyyseille ja luomutuotteiden kaupan keskittymisen seurauksien analyyseille. Niitä olisi keskitettävä ennen kaikkea vähän kehittyneille markkinoille kuten koulu- ja muihin ruokaloihin. Pienten tuottajien ja elintarvikealalla toimivien pk-yritysten olisi ensisijaisesti hyödyttävä näistä menekinedistämistoimista, varsinkin kun ne osallistuvat alueelliseen monenväliseen toimintaan.

EU:n luomutuotteiden tunnusta olisi täydennettävä tuotteiden paikallista ja alueellista alkuperää koskevalla tiedolla.

Maaseudun kehitystä koskevissa ohjelmista tulisi käyttää ainakin 15 prosenttia luomumaatalouden tukemiseen. Erillisiä luomun menekinedistämistoimia tulee rahoittaa myös EU-tasolla erikseen parlamentin määrärahalla. Julkinen tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

EU:n tutkimuksen puiteohjelmassa luonnonmukaisen maatalouden tuotantotapa tulisi nostaa etusijalle samoin luomun riskien hallinta sekä viljelyssä että kotieläintuotannossa.

Eri maiden tuotantosäädösten yhdenmukaistaminen on perusteltua lähinnä pienten eroavuuksien osalta. Yhdenmukaistamisessa tulee ottaa huomioon alueelliset ja kulttuuriset tekijät.

PK-yritysten hygienia- ja terveysstandardeja tulisi tarkentaa erityisesti maidon- ja lihan jalostuksen osalta paikallisten tuoretuotteiden kaupan helpottamiseksi.

Kotieläinten hyvinvoinnin parantaminen luomukotieläinohjeissa on kannatettavaa. Vaadittaviin kotieläinrakennusten muutostöihin tarvitaan kuitenkin investointitukia.

Perinteisten paikallisten lajikkeiden siemenhuollon säädösten kehittäminen tulee hoitaa siten, että näiden lajikkeiden siemenhuolto turvataan.

Muuntogeenisten eliöiden mukanaan tuomia haasteita tulee hoitaa aktiivisemmin ja monipuolisemmin kuin vain raja-arvoja asettamalla. Sekoittumistapauksissa taloudellisen vastuun tulee olla yksinomaan muuntogeenisiä kasveja ym levittävillä tai tuottavilla toimijoilla eikä koko maatalousalalla. Muuntogeenisiin eliöihin tulee soveltaa samoja sääntöjä riippumatta siitä, ovatko ne EU:ssa tuotettuja vai tuontituotteita.

Valiokunta puoltaa luomun kehittämistä, koska lisääntyvän kysynnän ja tuotannon johdosta luonnonmukaisesta maataloudesta on tullut Euroopan unionissa voimakkaasti kasvava tuotannonala ja tuotantomenetelmä.
Luomutuotannolla on tärkeä osuus unionin maatalouden monimuotoisuudessa, sillä sen avulla varmistetaan puhdas ja laadukas tuotanto sekä taataan ympäristön saastumisen väheneminen, luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja kestävä käyttö, viljelymaisemien suojelu ja työpaikkojen säilyminen ja jopa niiden luominen.
Koko lausunto suomeksi
Toimintasuunnitelma suomeksi