Evira lopettaa luomunurmirehun säilöntäainelistan ylläpidon

IMG_3552 – KopioEvira poistaa luomutuotantoon soveltuvien säilörehun valmistuksessa käytettävien lisäaineiden luettelon Evira.fi-sivuiltaan 1.1.2014. Alkutuotannon toimijat voivat käyttää varastossaan nyt olevat tuotteet. Listan ylläpito lopetetaan, jotta kaikilla myyjillä ja markkinoijilla olisi yhdenvertaiset kilpailuedellytykset tuotteen markkinoinnissa.

Tuotteiden myyjien ja markkinoijien tulee varmistaa, että luomutuotantoon soveltuvien säilörehun lisäaineiden pakkausmerkinnät ovat asianmukaiset (merkintä  ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti”), jotta alkutuotannon toimijat ja käyttäjät voivat valita tuotantotapaan soveltuvan tuotteen.

Epävirallinen lista aiheuttanut hämmennystä

Evira on tähän asti ylläpitänyt epävirallista listaa luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvista säilörehun valmistuksessa käytettävistä lisäaineista Evira.fi-sivuillaan. Lista ei ole, toisin kuin asia on useasti ymmärretty, tuotteen viranomaishyväksyntä luonnonmukaiseen tuotantoon eikä listan ylläpito ole viranomaiselle annettu tehtävä. Markkinoilla saattaa olla myös muita listaan kuulumattomia luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia tuotteita.

Tuotteen myyjä tai markkinoija vastaa aina siitä, että tuotetta luonnonmukaiseen tuotantoon markkinoitaessa sen koostumus täyttää luonnonmukaisen tuotannon ja rehulainsäädännön vaatimukset ja tuotteen etiketti vastaa merkinnöiltään lainsäädännön vaatimuksia.

EU:n rehun lisäainerekisteriin koottu hyväksytyt lisäaineet

EU:ssa käyttöön hyväksytyt rehun lisäaineet löytyvät komission ylläpitämästä EU:n rehun lisäainerekisteristä:

Rekisteriin on koottu hyväksytyt rehun lisäaineet ja linkit hyväksyntäasetuksiin. Komission antamissa asetuksissa on esitetty hyväksyntään liittyvät tiedot kuten lisäaineen nimi, tunnistetiedot, muut lisäaineen tunnistamisen kannalta merkittävät tiedot, lisäaineen käyttöedellytykset kuten eläinlajit/ryhmät, enimmäis- tai vähimmäispitoisuus rehussa, muut erityisedellytykset ja hyväksynnän voimassaoloaika. Hyväksyntään liittyvät edellytykset tulee tarkistaa tarvittaessa kyseisistä asetuksista lisäainekohtaisesti.

Luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittua käyttää vain Komission asetuksen (EY) N:o 889/2008, ja sen muutoksen (EU) N:o 505/2012 liitteessä VI mainittuja rehun lisäaineita. Tuotteen myyjän/markkinoijan vastuulla on, että tuotteen etiketti vastaa merkinnöiltään lainsäädännön vaatimuksia.

Pakkausmerkintätietoa lisää oppaissa

Tietoa merkinnöistä saa esimerkiksi Rehujen merkintäoppaasta ja Luonnonmukaisen tuotannon ohjeista.

Rehujen merkintäopas:

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 7, Rehut:

Evira.fi-sivuilta 1.1.2014 poistettava lista:


Muuta:
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 505/2012: