Komission uudistettu luomuasetus 889

EU Komission uudistettu asetus (EY) N:o 889/2008 syyskuu 2008 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta. Sovelletaan 1.1.2009 alkaen.
www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_
rehut/luomu/luomu_laki/889_2008_fi.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FI:PDF