Lakiesitys muuntogeenisestä kasvintuotannosta eduskunnan käsittelyyn

Valtioneuvosto on hyväksynyt lakiesityksen muuntogeenisestä kasvintuotannosta. Euroopan unionin yhteisölainsäädännön mukaan kaikissa jäsenmaissa saa viljellä Euroopan komission hyväksymiä muuntogeenisiä lajikkeita. Muuntogeenisten lajikkeiden turvallisuuteen, terveydellisiin vaikutuksiin tai ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset ratkaistaan EU:n tasolla ennen viljelyluvan myöntämistä.

Lain tarkoitus on turvata viljelijöille oikeuden geenimuuntelusta vapaaseen tuotantoon ja kuluttajilla siitä vapaisiin tuotteisiin. Suomen tavoitteena on myös saada kansallinen päätösvalta siitä, missä laajuudessa ja mitä EU:ssa hyväksyttyjä muuntogeenisiä lajikkeita saa jäsenvaltion alueella viljellä.
Viljelijä on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta, jos hän rikkoo lain säädöksiä. Muussa tapauksessa vahingonkorvauksen maksaa valtio.

Gm-lajikkeita viljelevän on ilmoitettava viranomaisille ja naapureille. Gm-viljelmistä pidetään julkista rekisteriä. Vuokramaan omistajalta tulee saada lupa. Viljelyssä on noudatettava erilläänpidon varmistamiseen tähtääviä ehtoja sekä viljelyvuonna että seuraavana vuonna.

– Laki ei ole tervetulotoivotus gmo-ruuan tuotannolle, vaan sen tarkoituksena on luoda jotkut pelisäännöt, jos muuntogeenisiä kasveja Suomessa tulevaisuudessa aletaan viljellä, Anttila totesi.Tällä hetkellä Suomen kasvuoloihin sopivia, hyväksyttyjä gmo-kasvilajikkeita ei ole vielä markkinoilla. Ministerin mukaan gmo-vapaa tuotanto on Suomen kilpailuvaltti. Hänestä näköpiirissä ei ole oikeasti elintarvikkeena hyödyllistä gmo-lajiketta, jota kannattaisi Suomessa viljellä.
Lakiesityksellä varaudutaan muuntogeenisten lajikkeiden mahdolliseen viljelyyn tulevaisuudessa. Todennäköisesti ensimmäinen Suomen viljelyolosuhteisiin soveltuva muuntogeeninen lajike olisi paperiteollisuuden tarpeisiin jalostettu peruna, jonka tärkkelyspitoisuutta on paranneltu nostamalla sen amylopektiinin pitoisuutta.

Hallituksen esitys perustuu Euroopan komission antamaan suositukseen muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselosta. Lain tavoitteena on estää muuntogeenisten kasvilajikkeiden leviäminen ja muuntogeenisen perintöaineksen sekoittuminen muihin viljelykasveihin. Ehdotettu laki ei vaikuta lajikkeiden hyväksymismenettelyyn eikä muuntogeenisten tuotteiden merkintöihin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä.

Lailla säädetään myös muun muassa muuntogeenisten lajikkeiden tuotantoa koskevista vaatimuksista, viranomaisvalvonnasta, valvontarekisteristä, hallinnollisista pakkokeinoista ja rangaistuksista. Laki kattaa muuntogeenisen lajikkeiden viljelyn, käsittelyn ja varastoinnin maatilalla, kuljetukset maatilalla ja maatilojen välillä sekä viljelyalaan viljelyn lopettamisen jälkeen kohdistuvat toimet.
Lakiesitys menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Tiedote
www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/091112
_rinnakkaiselolaki.html
Lakiesitys
www.mmm.fi/attachments/ministerio/5lFUSObWo/
HERElakiSuomi.doc.pdf

17.11.2009 Teksti: Jukka Rajala