Luomulla ympäristötavoitteisiin

Kompostin levitysLuomumaatalous edesauttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, osoittaa Ruotsin maatalousyliopistossa vuonna 2007 laadittu raportti. Ruotsissa on 16 virallista ympäristön laatutavoitetta. Ruotsin maatalousyliopistossa on tutkittu, miten luomu auttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Luomun kolme keskeistä tekijää; torjunta-aineiden ja keinolannoitteiden käyttökielto sekä viljelykierto helpottavat ympäristötavoitteiden saavuttamista. Ne torjuvat ilmastonmuutosta, pitävät ympäristön myrkyttömänä, eivätkä aiheuta ylilannoitusta. Ne myös vähentävät vesistöjen ravinnekuormitusta, turvaavat hyvälaatuisen pohjaveden ja monimuotoisen maalaismaiseman sekä monipuolisen kasvi- ja eläineliöstön.

Näiden tekijöiden vaikutuksista on runsaasti tutkimuksia, joiden mukaan luomutuotannon lisääminen edistäisi maatalouden mahdollisuuksia saavuttaa viralliset ympäristölaatutavoitteet.

Ekologinen kasvinsuojelu

Torjunta-aineiden käytöstä luopuminen helpottaa myrkyttömän ympäristön saavuttamista ja pohjaveden säilyttämistä hyvälaatuisena, koska torjunta-aineiden kulkeutumisen riski ympäristöön ja pohjavesiin voidaan näin välttää.

Lannoitus kierrättävä

Se, että luomuviljelyssä ei käytetä helppoliukoisia väkilannoitteita, vaikuttaa mahdollisuuksiin saavuttaa– ei ylilannoitusta – ympäristötavoite.  Keinotekoisesti valmistettujen väkilannoitteiden käyttäminen on johtanut siihen, että maataloudessa käytettävien ravinteiden kokonaismäärä on kasvanut, jolloin esimerkiksi tavanomaisilla karjatiloilla typen ylijäämä on keskimäärin luomutiloja suurempi. Tämä puhuu luomun puolesta, vaikka kytkentä varsinaisiin huuhtoutuvien ravinteiden määriin on monimutkainen. Huuhtoutuvien ravinteiden määriin vaikuttavat monet tekijät, joista osa ei riipu tuotantomenetelmästä. Yksi tällainen on maan muokkauksen ajankohta.

Viljelykierto monipuolinen

Luomuviljelyssä toisenlainen viljelykierto, jossa on enemmän nurmikasveja antaa edellytyksiä saavuttaa – monipuolinen maaseutumaisema ja monimuotoinen kasvi- ja eläineliöstö – ympäristötavoitteet. Kuinka merkittäviä nämä edut ovat, riippuu siitä millainen maisema on. Vaihtelu sekä maisema-, alue- ja tilatasolla on suurella todennäköisyydellä aivan ratkaisevan tärkeää, jos ympäristötavoitteet biologisen monimuotoisuuden saavuttamiseksi aiotaan maatalouden osalta saavuttaa.

Eri asioiden arvottaminen haasteellista

Tutkimuksesta ilmenee, että maatalous on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Sekä luomutuotannossa että tavanomaisessa tuotannossa vaihtelu on suurta niin pelto-, tila- kuin aluetasollakin. Tutkimus on vaativaa ja yksiselitteisten vastausten antaminen usein vaikeaa. Lopputulokseen vaikuttaa myös se, miten eri asioita arvotetaan. Molemmat tuotantomenetelmät myös kehittyvät jatkuvasti.

Luomumaataloudesta löydettiin vain yksi seikka, joka ei edistä ympäristölaatutavoitteiden saavuttamista. Hyvin rakennetun ympäristön saavuttaminen vaikeutuu luomumaatalouden laajentuessa, koska luomusäädökset kieltävät asutusjätteen käytön lannoitteena. Näin vaikeutuu suljetun fosforikierron saavuttaminen.

Luomumaataloudella on siis merkittävä rooli 11 ympäristötavoitteen saavuttamisessa.

Lähde:
Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en litteraturgenomgång. Jonas Nilsson. 2007. Centrum för uthålligt Lantbruk. SLU.

Teksti: Jukka Rajala