Luomukeruutuotanto

Luomutuotannon perusta on, että tiedetään miten tuote on tuotettu ja missä se on tuotettu. Siksi myös luonnosta kerättävien luomuna myytävien tuotteiden osalta on noudatettava luomutuotantoehtoja.

Luonnon marjat ja luomumarjat

Luomutuotannon perusta on, että tiedetään miten tuote on tuotettu ja missä se on tuotettu. Siksi myös luonnosta kerättävien luomuna myytävien tuotteiden osalta on noudatettava luomutuotantoehtoja.

Luonnonmukaisen keruutuotannon ohjeet koskevat syötäväksi tarkoitettujen luonnonvaraisten kasvien ja/tai kasvinosien (esim. lehdet, marjat, siemenet) keräämistä, valmistamista ja markkinointia sekä jalostamattomina että jalostettuina tuotteina. Luomuvalvontaan on kuuluttava keruualueen lisäksi keruutuotteita ostavan ja tuotteita valmistavan/myyvän toimijan.  Ohjeet ovat vähimmäisvaatimuksia.

Keruualueen selvittäminen

Keruualueen voi liittää valvontajärjestelmään joko alueen omistaja (esim. luomuviljelijä) tai ns. keruualueen selvittäjä. Keruualueen selvittäjää tarvitaan liitettäessä useampien omistajien omistamia maa-alueita valvontajärjestelmään. Luomukeruualueiden tulee olla mahdollisimman yhtenäisiä ja rajauksiltaan selkeitä ja maaston luontaisia rajoja myötäileviä. Mahdollisiin saastelähteisiin on jätettävä riittävä suojavyöhyke.

Luomukeruualueeksi voivat sopia luontaiset alueet, metsät ja viljellyt alueet, joita ei ole käsitelty luomutuotannossa kielletyillä aineilla. Luomukeruu tulee toteuttaa siten, ettei lajien luonnollinen tasapaino järky eikä niiden säilyminen luomukeruualueella vaarannu.

Laajempien keruualueiden osalta luomukeruualueen selvittää yksi taho kaikkien ostajien puolesta. Selvittäjä voi olla esim. yhdistys tai yritys. Selvittäjän tehtävänä on selvittää, mitkä aiotun keruualueen alueista soveltuvat luomukeruutuotantoon. Selvittäjä tekee sopimukset maanomistajien tai heidän edustajansa kanssa, laatii ja päivittää vuosittain keruualuekartat, vastaa siitä, että maanomistajille suuntautuva tiedotus on kunnossa, toimittaa kartat keruutuotteiden ostajille ja liittää keruualueen valvontajärjestelmään

Siirtymävaiheesta luomuksi

Luomukeruualueen siirtymävaihe kestää 36 kk. Tänä aikana toimijan tulee kuulua valvontajärjestelmään eikä alueella saa käyttää muita kuin luomuehtojen sallimia tuotantopanoksia. Tuotteita ei voida vielä myydä luonnonmukaisina. Luomukeruualueen siirtymävaihetta voidaan lyhentää ELY-keskuksen päätöksellä, mikäli hakijalla on hyväksyttävät selvitykset, ettei alueella ole käytetty luomutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia. Siirtymävaihetta voidaan myös pidentää, jos esim. alueella on käytetty pitkävaikutteisia torjunta-aineita.

Luomukeruualueilla saa käyttää vain luomuohjeissa sallittuja lannoitteita, maanparannusaineita ja torjunta-aineita. Keruualueilla tärkeimpiä mahdollisesti käytettäviä tuotantopanoksia ovat kalkkikivijauheet, puhtaat hivenlannoitteet ja puun tuhka. Luomutarkastukset tehdään kuten muissakin tuotantosuunnissa, alkutarkastus ennen luomuun hyväksymistä ja sen jälkeen vuosittainen tarkastus.

Luomusuunnitelma ja kirjattavat muistiinpanot

Luomusuunnitelma tehdään hakeuduttaessa valvontaan. Suunnitelmasta selviää keruualueiden omistussuhteet, keruuaika, kerättävät kasvilajit ja niiden osat, mahdollinen keruutuotteiden jatkokäsittely tai alhainen jalostus sekä varastointi.

Suunnitelmaan liitetään kartta, johon merkitään keruualueet sekä niiden pinta-alat. Keruualueista on myös selvitettävä, milloin viimeksi on käytetty luomutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, ettei keruutoiminta vaaranna kerättävien lajien olemassaoloa sekä luettelo kiinteistötunnuksista, joita hakemus koskee.

Selvittäjän luomusuunnitelman tulee sisältää edellisten lisäksi myös selvityksen keruualueen ja toimijan olosuhteista, sopimukset eri maanomistajien ja/metsänhoitoyhdistyksen kanssa sekä selvitys luomukeruutoiminnan ehtojen tiedottamisesta maanomistajille.

Vuosittain annetaan tuotantovuoden vuosisuunnitelma, josta pitää käydä ilmi kerättävät kasvit ja aiottu keruuaika. Suunnitelmassa esitetään myös mahdolliset muutokset edellisen vuoden tietoihin. Suunnitelma tulee antaa vuosittain ELY-keskukseen hyvissä ajoin ennen keruun aloittamista, viljelijöiden osalta vähintään viikkoa ennen ja selvittäjien osalta vähintään kuukautta ennen keruun aloittamista, kuitenkin viimeistään 15.6. mennessä.

Muistiinmerkittäviä asioita erityisesti keruutuotannossa ovat: keruualueella tapahtuva lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö ja päivittäinen keruu (tuotteiden määrät ja taseet) sekä lopputuotteiden myynnit. Kuluttajille suoraan myydyistä tuotteista tulee pitää kirjaa päivittäin.

Toiminnassa tai siihen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista olennaisista muutoksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle 14 vrk kuluessa.

Poimijoiden on myös sitouduttava luomuohjeisiin

Luomukeruualueen poimijoiden tulee sitoutua ennen poiminnan aloittamista kirjallisesti luomupoimintaohjeisiin, joissa kuvataan lyhyesti valvontajärjestelmä ja luomukeruun ehdot.

Ennen poiminnan aloittamista poimijan edellytetään ottavan yhteyttä marjojen ostopisteisiin, josta poimija saa mukaansa kartan siitä, mitkä alueet kuuluvat valvontajärjestelmään. Keruutuotannon ohjeisiin sitoutuneet poimijat voivat myydä keräämiään tuotteita luomutuotteina ainoastaan valvontajärjestelmään kuuluvalle ostajalle.

Voimassa olevat säännöt ja ohjeet sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta.

Yhteistyötahoja ja käytännön kokemuksia löytyy myös Arktiset Aromit -yhdistyksestä.