Luomumarkkinoiden tiedonkeruun kehittäminen Euroopassa

Useimmissa Euroopan maissa luomutuotannosta ja markkinoista kerätään vain perusluonteisia tietoja. Koska tilastotietojen keräämiseksi ei ole olemassa yhtenäisiä ohjeita, eivät eri maiden keräämät tiedot ole keskenään vertailukelpoisia.

EISFOM on EU:n 5. puiteohjelman hanke, jonka tarkoituksena on luoda ohjeet käyttökelpoisen ja luotettavan tilastotiedon keräämiseen Euroopan luomutuotannosta ja -markkinoista. Tällaisen tiedon tarvitsijoita ovat hallinto, viljelijät, jalostajat, tukkukauppiaat sekä muut luomumarkkinoiden kanssa tekemisissä olevat tahot. Hankkeessa on muodostettu eri yliopistojen, tutkimuslaitosten ja markkinatutkimuslaitosten tutkijoiden verkosto Itävallasta, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Puolasta, Sveitsistä ja Isosta Britanniasta. Kolmivuotista hanketta koordinoi Walesin yliopisto.

Hankkeessa analysoidaan nykyisin käytössä olevat tiedonkeruujärjestelmät 32 maasta. Lisäksi tehdään ehdotuksia uusien tai olemassa olevien tiedonkeruu- ja -käsittelymenetelmien kehittämiseksi. Ehdotukset tulevat toimimaan laatujärjestelmän kehittämisen perustana tietojen luotettavuuden takaamiseksi. Kolmivuotinen hanke käynnistyi vuonna 2003 ja päättyy 2005.

EISFOM:in ensimmäinen kongressi pidettiin huhtikuussa 2004 Berliinissä. Kongressijulkaisussa käsitellään luomualan tilastotiedon keruuta osa-alueittain; maatilojen rakenne ja tuotanto, tilojen talous ja hinnat, tarjonta ja kauppa, vähittäismyynti ja kulutus sekä tarjonnan ja kysynnän tasapainoa ja poliittisia toimia. Artikkelien kirjoittajat edustajat EU:n komissiota, Eurostatia, FAO:a, IFOAM:a, tilastotoimistoja ja muita luomusektorin toimijoita.

Lisätietoja hankkeen internet-sivuilta
http://www.eisfom.org

Recke, G., Willer, H., Lapmkin, N. and Vaughan, A. 2004.
Luomumarkkinoiden tiedonkeruun kehittäminen Euroopassa
Tilastotietojen kattavuuden ja laadun parantaminen.
Development of a European Information System for Organic Markets – Improving the Scope and Quality of Statistical Data. Proceedings of the 1 st EISFOM European Seminar, Berlin , Germany , 26-27.4.2004. FIBL. 258 p. ISBN 3-906081-53-2
http://orgprints.org/00002935/