Luomusuunnitelman ohje jatkojalostukseen

Mitä parhaita käytäntöjä voin hyödyntää luomusuunnitelman teossa jatkojalostusyritykseen?

Luomusuunnitelma tehdään toimijaa itseään varten, osaksi yrityksen omaa toiminnan varmentavaa järjestelmää. Tähän luomusuunnitelmaohjeeseen on koottu neuvoja suunnitelmaa kirjoittavalle. Ohje sisältää kymmeniä yksityiskohtaisia parhaita käytäntöjä hyödynnettäväksi luomusuunnitelman teossa.

Ajattele kirjoittavasi luomusuunnitelmaa esimerkiksi uudelle työntekijälle, jolle haluat kertoa miten, missä, milloin ja kenen toimesta yrityksessäsi käsitellään luomutuotteita. Mieti samalla, miksi kyseiset toimenpiteet tehdään niin kuin ne luomusuunnitelmassa on kuvattu tehtäviksi.

Luomusuunnitelmaohje

1 Yrityksen tiedot

 • Henkilö, joka vastaa luomusuunnitelmasta, sen päivittämisestä ja vastaa varo- ja tarkastustoimenpiteet toteutuksesta ja sekä muistiinpanoista

2 Toiminnan kuvaus

Toiminnan kuvauksessa kerrotaan yleisellä tasolla yrityksen toiminnasta. Kuka tekee ja missä? Mitä tekee? Miten tekee? Milloin tekee? Luomu ja tavanomaisten tuotteiden käsittely Alihankkijoiden käyttö

 • Tekijät (yritykset ja niiden osat)
 • Valmistus- ja tuotantopaikat (paikkakunnat ja tarkempi sijainti)
  Kuvauksen perusteella voidaan tunnistaa käytännön toimintapaikat.
  Jos toimipisteessä käsitellään myös tavanomaisia tuotteita, on luomusuunnitelmaan hyvä liittää pohjapiirrokset joihin on merkitty sekä luomu- että tavanomaisten tuotteiden käsittelypaikat. (kts. myös kohta 2.1)
 • Luettelo käsiteltävistä tai valmistettavista tai tuotavista luomutuotteista
 • Toiminnan luonne (esim. jalostaa, pakkaa, uudelleen pakkaa, tekee merkintöjä, etiketöi tai tuo EU:n ulkopuolelta)
 • Onko toiminta jatkuvaa vai kausiluontoista? Miten?
 • Mitä samoja tuotteita tai raaka-aineita käsitellään sekä luomuna että tavanomaisena?
 • Alihankkijoiden käyttö
  Käytetäänkö johonkin toimenpiteeseen alihankkijaa? Mitä ja miten?
  Tehdäänkö jotakin toimintaa alihankintana jollekin? Mitä ja miten?
  Tarkempi kuvaus annetaan kohdassa 5 Alihankinta

2.1 Kuvaus tiloista

Toimintaan käytetyillä tiloilla tarkoitetaan raaka-aineiden tai valmiiden tuotteiden vastaanottotiloja, raaka-ainevarastoja, itse toimintatiloja joissa tehdään jalostus, pakkaaminen tai merkinnät, valmiiden tuotteiden varastointitilat ja kaikki muut tilat, joissa luomutuotteita käsitellään tai varastoidaan.

Tuonnin osalta tiedot EU:hun tuotavien tuotteiden saapumispaikoista ja tiloista, joita käytetään tuotteiden varastointiin ennen niiden toimittamista 1. vastaanottajalle.

 • Kuvaukset kaikista toimintaan käytettävistä tiloista:
  Raaka-aineiden tai valmiiden tuotteiden vastaanottotiloja ja varastot
  Raaka-aineiden vastaanotto tapahtuu takaovesta ja vastaanottotarkastus tehdään eteistilassa.
  Luomutuotteita varastoidaan hyllypaikoilla xy-xz elintarvikevarastossa
 • Toimintatilat, joissa tehdään jalostus, pakkaaminen tai merkinnät
  Luomutuotetta X valmistetaan tuotantolinjalla 2, jonka sijaitsee tuotantotilassa ja sen sijainti on merkitty pohjapiirrokseen
 • Valmiiden tuotteiden varastointitilat ja kaikki muut tilat, joissa luomutuotteita käsitellään tai varastoidaan.
 • Luettelo niistä koneista ja laitteista, joita käytetään luomutuotteiden valmistuksessa ja varastoinnissa.

3 Erilläänpito

Erilläänpito koskee ainoastaan niitä toimijoita, jotka käsittelevät samoissa tiloissa sekä tavanomaisia että luomutuotteita ja luomutuotannossa sallittuja aineita esimerkiksi lisä- ja apuaineita.

 • HUOM! Tämä kohta ei koske niitä toimijoita, jotka käsittelevät ainoastaan luomutuotteita. Tarvittaessa kuvauksen kuitata toteamalla, että asia ei koske kyseistä toimijaa, koska käsitellään ainoastaan luomutuotteita ja sallittuja aineita.
 • Miten erilläänpidosta huolehditaan kaikissa niissä tuotantoketjun vaiheissa, joissa käsitellään sekä luomutuotteita että tavanomaisesti tuotettuja tuotteita?
 • Vastaanotto
 • Raaka-aineen varastointi
  Luomuruhot säilytetään omalla merkityllä paikalla yhtenäisinä erinä merkittynä ruholapuilla tai ruholeimalla
 • Valmistus
  Teurastukset tehdään puhtailla pinnoilla (ei tavanomaisesta tuotannosta peräisin olevia eläinten osia) yhtenä yhtenäisenä eränä.
  Luomutuotteita valmistetaan aina maanantaisin ja silloin ei tehdä (samanaikaisesti tai ennen luomutuotteita) lainkaan tavanomaisia tuotteita.
  Luomutuotteet tehdään aina aamulla ensimmäisenä puhtailla pinnoilla.
  Kaikki käytetty lautajauho on aina luomua
 • Valmiiden tuotteiden varastointi
 • Kuljetus
  Jos toimija keräilee luomutuotteita, esimerkiksi raakamaidon keräily, teuraseläinten tai kananmunien keräily, tulee kuvata miten erilläänpito on huomioitu keräilyn aikana.
  Teuraseläimet ovat tunnistettavissa eläinten tunnistusmerkkien perusteella jotka viljelijä on laittanut vaatimuksenmukaisuusvakuuteen
 • Miten ennaltaehkäistään muiden kuin sallittujen aineiden tai tuotteiden aiheuttama kontaminaatio (esimerkiksi ei-sallitut lisäaineet ja valmistuksen apuaineet)?

3.1 Puhdistustoimenpiteet

Puhdistustoimenpiteet liittyvät kiinteästi erilläänpitoon. Puhdistustoimilla varmennetaan, etteivät varastoidut ja valmistettavat luomutuotteet sekaannu tai vaihdu tavanomaisten tuotteiden tai ei-sallittujen aineiden kanssa.

HUOM! Puhdistustoimilla ei tarkoiteta tässä kuinka hygieniavaatimuksia noudatetaan eli yrityksen siivousohjelma ei sellaisenaan korvaa tätä kohtaa.

 • HUOM! Puhdistustoimenpiteet eivät koske niitä toimijoita, jotka käsittelevät pelkästään luomutuotteita.
 • Miten puhdistustoimenpiteet toteutetaan valmistusprosesseissa?
  Tuotantolinjan ”puhdistaminen” kaikesta tavanomaisesta tuotteesta: Kun tuotantolinjalla vaihdetaan luomutuotteeseen, otetaan x kiloa tai x minuuttia tuotetta tavanomaiseksi ennen kuin luomutuotteen valmistus alkaa.
 • Miten puhdistustoimenpiteet toteutetaan raaka-ainevarastossa, valmiiden tuotteiden varastoinnissa ja kuljetusten aikana?
  Varastointitilojen hyllyt tyhjennetään puhtaaksi tavanomaisista tuotteista ennen luonnonmukaisten tuotteiden varastointia
 • Riittävät puhdistustoimenpiteet
 • Tehokkuuden valvonta
  Yrityksessä mahdollisesti käytettävät pintapuhtausnäytteet eivät myöskään käy muistiinpanoiksi siitä, että puhdistustoimien riittävyydestä on varmistuttu.
 • Muistiinpanot

3.2 Erien tunnistaminen valmistuksen eri vaiheissa

Kriittisiä pisteitä ovat toiminnassa ne kohdat, joissa muodostuu riski, että luomutuotteeseen sekoittuu tavanomaisesti tuotettua tuotetta tai tavanomaisesti tuotettu tuote merkitään luomutuotteeksi.

Erien tunnistus koskee luomuraaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden lisäksi myös valmistuksessa käytettäviä lisäaineita ja valmistuksen apuaineita.

Tuotantoerien tunnistaminen on yritykselle merkittävää, jos jokin tuote-erä joudutaan vetämään pois markkinoilta. Silloin takaisinveto voidaan kohdentaa (selkeästi merkittyyn) tuote-erään, jota markkinoilta poisto koskee.

 • Miten eri erät tunnistetaan tuonnin, vastaanoton ja varastoinnin läpi koko valmistusyksikössä tapahtuvan ketjun ja kuljetuksen aikana?
 • Miten toimitaan kun valmistetaan samanlaista tuotetta sekä tavanomaisen että luomuna?
  Tuotteet valmistetaan erimuotoisina tai -kokoisina, jolloin tuotteet ovat tunnistettavissa ennen pakkaamista.
  Tuotteet pakataan erikokoisiin pakkauksiin, jolloin ne ovat tunnistettavissa ennen etiketöinti.
  Luomuerät tai luomutuotteisiin käytettävät erät säilytetään erivärisissä astioissa tai säiliöissä
 • Miten valmiit tuotteet merkitään?
  Tietojärjestelmissä luomutuotteiden tuotenumerot merkitään (esim. tunnuksella LUOMUxxx).

4 Lähetysten vastaanottotarkastukset

Vastaanottaessaan joko raaka-aineita tai valmiita tuotteita toimijan tulee tehdä lähetykselle vastaanottotarkastus.

Siinä toimija varmentuu, että yrityksen vastaanottamat tuotteet ja niissä olevat merkinnät vastaavat tuotteen mukana seuraavan saateasiakirjan tietoja.

Tarkastuksella käydään läpi nimenomaan luomuun liittyvät merkinnät.

 • Mitä tietoja/asioita lähetyksistä ja niitä seuraavista asiakirjoista tarkastetaan?
  Valvontaviranomaisen tunnus tuotteessa ja lähetyslistassa on sama.
  Saateasiakirjassa on kaikkien luomutuotteiden kohdalla tuoterivillä mainita ”luomutuote” ja tuotteen valmistusta valvovan valvontaviranomaisen tunnus.
  Saateasiakirjassa on lähettävää yritystä valvovan viranomaisen tunnus.
 • Mihin ja miten vastaanottotarkastuksen tulokset kirjataan?
 • Miten toimitaan, jos epäillään tai todetaan, että erä ei täytä luomulle asetettuja vaatimuksia (kts kohta 10)?

4.1 GMO ja säteilytys

Luomulainsäädännössä on ehdoton käyttökielto muuntogeenisille organismeille tai tuotteille, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista (gmo). Vastuu gmo-kiellon noudattamisesta on luomuelintarvikkeiden valmistajalla.

Luomutuotteita ja niihin käytettäviä ainesosia ei saa käsitellä ionisoivalla säteilyllä.

 • Minkä tuotteiden osalta ja miksi toimija varmistuu gmo-vapaudesta tai ettei tuotteita ole käsitelty käsitellä ionisoivalla säteilyllä?
  Varmistus koskee esimerkiksi Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 – Elintarvikkeet taulukossa 1 kuvattuja ainesosia.
  Gmo:hin tulee kiinnittää erityisesti huomiota jos käytössä on gmo:ta sisältäviä raaka-aineita tai valmistuksen apuaineita.
  Säteilytystä käytetään tavallisimmin tavanomaisten kuivattujen maustekasvien ja mausteiden käsittelyssä.
 • Miten varmistetaan ja dokumentoidaan, että luomutuotteet ja muut raaka-aineet ovat gmo-vapaita eikä niitä ole tellä ionisoivalla säteilyllä?
  Toimijalla on lupa luottaa siihen, ettei hankituissa elintarvikkeissa ole käytetty gmoa, jos pakkausmerkinnöissä tai mukana seuraavassa asiakirjassa ei ole mainintaa gmo:sta. Sama koskee säteilytystä.
  Sopiessaan tavarantoimituksista toimija voi varmistaa, että tavarantoimittajalla on tiedossaan gmo:ta ja säteilytystä koskevat kiellot luomutuotannossa.
 • Miten toimitaan, jos epäillään tai havaitaan luomutuotteissa merkkejä gmo:sta tai säteilytyksestä?

5 Alihankinta

Alihankinnalla tarkoitetaan toimintaa jossa yritys antaa jonkin toiminnon kolmannen osapuolen tehtäväksi.

Alihankkijaksi kutsutaan sitä osapuolta, joka tekee jonkin toiminnon toisen lukuun. Molempien toimijoiden pitää kuulua valvontajärjestelmään.

HUOM! Jos toimija itse toimii alihankkijana toisille toimijoille, tulee se kuvata toimijan omassa luomusuunnitelmassa esimerkiksi toiminnan kuvauksen yhteydessä.

 • Luettelo käytettävistä alihankkijoista tai toimijoista jotka ostavat alihankintaa yritykseltä
 • Mitä toimintoja on annettu alihankkijoiden tehtäväksi tai saadaan alihankkijoilta?
 • Luettelo luomutuotteista, joita valmistetaan/valmistutetaan alihankintana
 • Tiedot ulkomailla toimivastasta tarkastuslaitoksesta  tai –viranomaisesta, joka valvoo alihankkijan toimintaa
 • Miten varmistetaan alihankkijoiden kuuluminen valvontajärjestelmään?
 • Toimenpiteet, jotka yritys on antanut tai saanut alihankintana tehtäväksi.
  Esimerkiksi vastaanottotarkastukset ja niistä tehtävät kirjaukset,
  Tuotteiden lähettäminen ja saateasiakirjoihin tehtävät merkinnät.

6 Koostumus

Luomusuunnitelmassa kuvataan miten valmistettavissa tai valmistutettavissa tuotteissa koostumuksessa ja resepteissä luomuisuus varmennetaan. Tarkemmat luomutuotteiden koostumusta koskevat säännökset Luonnonmukaisen tuotannon ohjeessa 3 – Elintarvikkeet.

Reseptejä ei tarvitse liittää luomusuunnitelmaan, mutta siinä täytyy olla tiedot kaikista valmistetuista tuotteista ja kaikista niihin tai prosessissa käytetyistä ainesosista, myös apuaineista. Reseptit tulee kuitenkin olla tarkastajan saatavilla tarkastuksella.

Erityistä huomiota koostumuksen kuvaukseen tulee kiinnittää, kun1)  reseptit sisältävät tavanomaisia maatalousperäisiä ainesosia, 2) valmistetaan tavanomaisia tuotteita, joiden valmistuksessa käytetään luomuainesosia, jotka mainitaan ainesosaluettelossa luomuainesosina, 3) valmistetaan tavanomaisia tuotteita, joiden valmistuksessa käytetään luomuainesosia, joita EI mainita ainesosaluettelossa luomuainesosina ja 4) tarvitaan ainesosaluvat, joilla sallitaan tavanomaisesti tuotetun raaka-aineen käyttö.

 • Miten varmennetaan, että käytetyt ainesosat täyttävät luomutuotteiden koostumusvaatimukset?
 • Tavanomaisia maatalousperäisiä ainesosioa sisältävien luomutuotteiden reseptit:
  Onko kyseessä ns. luomutuotteissa sallittu tavanomainen ainesosa? Mikä?
 • Tavanomaiset tuotteet, joiden valmistuksessa käytetään luomuainesosia, jotka mainitaan ainesosaluettelossa luomuainesosina.
 • Tavanomaiset tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty luomuainesosia. Mitä? Koostumus kuvattava.
  Esimerkki: Käytettäessä vain luomuainesosia aina, esimerkiksi leipomossa kaikki käytetty lautajauho on aina luomua, myös silloin kun leivotaan tavanomaisia tuotteita.
 • Ainesosaluvat, joilla sallitaan tavanomaisesti tuotetun raaka-aineen käyttö.
  Mikä ainesosa? Mihin tuotteisiin käytetään? Käyttömäärä? Luvan voimassaoloaika.

7 Merkinnät

Toimijan tulee varmentua siitä, että kaikissa luomutuotteissa on lainsäädännön edellyttämät merkinnät ja toisaalta ettei ”ei-luomutuotteissa” ole kuluttajaa harhaanjohtavia luomumerkintöjä.

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 – Elintarvikkeet luvussa 7 on tarkemmin kerrottu millaisia merkintöjä lainsäädäntö edellyttää pakkauksissa ja erilaisissa asiakirjoissa.

Vinkki: Pakkausmateriaaleihin, erilaisiin asiakirjoihin kuten markkinointi- ja mainosmateriaaleihin tehtävät merkinnät voi sanallisen kuvauksen sijasta esittää mallikappaleina luomusuunnitelman liitteenä.

 • Mitä merkintöjä käytetään pakkauksissa ja etiketteissä, asiakirjoissa, tiedotteissa sekä markkinointi- ja mainosmateriaaleissa?
  Kuljetusasiakirjoissa käytettävät luomumerkinnät voi kuvata joko tässä kohtaa tai kohdassa ”kuljetukset ja lähettäminen”.
 • Miten varmennutaan, että luomupakkausmerkinnät ovat reseptien mukaiset ja mihin merkinnät perustuvat?
 • Miten varmennetaan, ettei tavanomaisia tuotteita merkitä luomuksi?
 • Miten toimitaan, jos havaitaan tai epäillään, että merkinnät ovat väärin tai tavanomainen tuote on merkitty luomuksi?

8 Kuljetus ja lähettäminen

Toimijan tulee varmentua lähettämiensä tuotteiden luomuisuudesta ja jäljitettävyydestä.

 • Kuljetuksiin ja lähetyksiin liittyvät tilat (ellei niitä ole kuvattu kohdassa 2.1)
 • Saapuvan tavaran ja lähetysten tunnistamistoimenpiteet
 • Miten luomutuotteita kuljetetaan toisiin yksiköihin tai toisille luomuvalvonnassa oleville toimijoille?
 • Miten kuljetettavat tuotteet on pakattu (tai tiedot irtokuljetuksesta)?
 • Tuote-erää seuraavan saateasiakirjan tai pakkausetiketin tiedot (malliasiakirjan voi laittaa liitteksi)
 • Kuljetusliikkeiden nimet ja yhteystiedot

9 Luomukirjanpito – muistiinpanot ja taseet

Luomukirjanpito koostuu toimijan toiminnastaan tekemistä muistiinpanoista ja niiden perusteella tehtävistä taseista.

Muistiinpanot ovat keskeiset dokumentit, joilla toimija voi todentaa omaa luomutoimintaansa. Muistiinpanojen ja taseiden tekemiseen ei ole olemassa mitään yhtä oikeata tapaa, vaan jokainen toimija esittää luomusuunnitelmassaan kuinka vaatimukset täytetään sen toiminnassa.

Jokaisella toimijalla tulee olla omat muistiinpanot ja taseet toiminnastaan, Esimerkiksi tukkukauppa, joka on antanut tuotteiden varastoinnin alihankkijalle, ei voi väistää muistiinpano- ja tasevelvollisuuttaan varaston tekemillä muistiinpanoilla ja taseilla.

Muistiinpanoihin ja taseisiin sisällytettävät tiedot on näytettävä oikeiksi asianmukaisilla tositteilla. Tarkastuksella tositteet tulee olla tarkastettavissa.

 • Miten muistiinpanot ja taseet tehdään tai miten tiedot löytyvät toimijan muusta kirjanpidosta?
  Kuvauksesta tulee käydä ilmi mm. miten tuotevirtaa voidaan seurata katkeamatta.
  Muistiinpanot varastosta ja varoista, on tehtävä siten, että niiden avulla toimija ja valvontaviranomainen voivat varmentua tuotantosääntöjen noudattamisesta.
  Varastoista lähetetyistä tuotteista, niiden luonteesta ja määristä.
  Tiedot lähetettyjen tuotteiden vastaanottajista.

10 Tuotereklamaatiot ja toimenpiteet epäiltäessä virheellistä tuotetta 

Toimijan tulee pitää kirjaa luomutuotteiden reklamaatioista.

 • Miten muistiinpanot tuotereklamaatioista kirjataan?
 • Miten reklamaatiosta mahdollisesti tuotteen luomuisuuteen liittyvä epäily käsitellään yrityksessä ja miten toimitaan kun tuote on virheellinen tuotteen luomuisuuden osalta?
  Toimijan on viipymättä tehtävä ilmoitus epäilystä Eviralle.
  Kuka yrityksessä vastaa ilmoituksen tekemisestä?
  Miten ilmoitus tehdään?
 • Kuinka mahdollinen virheellisten tuotteiden takaisinveto järjestetään ja kuinka asiasta tiedotetaan asiakkaille?

11 Tuonnin osalta luomusuunnitelmassa huomioitavaa

Mikäli toimija tuo joko luomuelintarvikkeita tai niiden ainesosia suoraan yhteisön alueelle EU:n ulkopuolelta (ns. kolmasmaatuonti), tulee tuontimenettely kuvata luomusuunnitelmassa.

Tuontimenettelyä yleisesti koskevat tarkemmat säännöt on kuvattu erillisessä ohjeessa Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 6 –Tuonti.

 • Euroopan yhteisöön tuotavien tuotteiden saapumispaikat ja kaikki muut tilat, joita tuoja käyttää tuotujen tuotteiden varastointiin ennen niiden toimittamista ensimmäiselle vastaanottajalle.
 • Kuka on tuotavien tuotteiden ensimmäisen vastaanottaja (koskee myös toisen lukuun toimiva vastaanottajaa)?
 • Kuvaus vastaanottoon ja varastointiin käytettävistä tiloista.
 • Miten vastaanottotarkastus tehdään ja mitkä dokumentit tarkastetaan 1. vastaanottajan toimesta?

Teksti: Sampsa Heinonen, Marja Nuora