Luomutuotannon valvonta – tukea ja turvaa

Luomutuottaja voi toimia turvallisella kentällä, sillä luomu on tarkasti säädeltyä ja valvottua. Luomuvalvonta tarjoaa tukea ja turvaa, mutta ilmaiseksi ja ilman työtä se ei tule.

Toimijan, joka aikoo myydä luonnonmukaisesti tuottamiaan tuotteita luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin, tulee liittyä Eviran ylläpitämään valvontajärjestelmään. Liittyminen tapahtuu jättämällä luomutuotantoa koskeva hakemus oman alueensa ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön. Hakemukseen tarvitaan mukaan luomusuunnitelma, jossa kunkin lohkon käyttö suunnitellaan pääpiirtein viideksi sopimusvuodeksi. Suunnitelmaan merkitään viljelykasvit, lannoitus ja mahdolliset kasvinsuojelutoimet. Eläintilalla hakemukseen liitetään myös rehuntarvelaskelmat ja eläintenhoitosuunnitelmat.

Alkutarkastuksesta hyväksyntään

Alkutarkastus tehdään tilalla hakemuksen jättämisen jälkeen. Alkutarkastuksessa tarkastetaan tilan olosuhteet, viljelyhistoria lohkoittain, luomuviljelyn edellytykset sekä luomusuunnitelman tarkoituksenmukaisuus ja tuotteiden käsittely ja varastointi. Varsinkin siirtymävaiheessa tuotteiden ja tuotannossa tarvittavien siementen, lannoitteiden ja muiden panosten erilläänpito on kuvattava tarkasti. Tarkastuksesta laaditaan alkutarkastuskertomus.

Tämän jälkeen maaseutuosasto päättää tilan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Hyväksytty toimija merkitään Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin luomuvalvontajärjestelmään. Valvontajärjestelmään hyväksytyllä toimijalla on oikeus markkinoida tuottamiaan tuotteita luomutuotteina siirtymävaiheen jälkeen.

Kaikki kirjataan

Tarkastusten välillä luomutoimijan on pidettävä kaikista toimistaan kirjaa, dokumentointi tekee toiminnan läpinäkyväksi.

Muistiinmerkittäviä asioita ovat esimerkiksi ostetun tai myydyn tuotteen määrä ja laatu, tuotantotapa sekä tuotteiden myyjä/ostaja. Kirjanpidosta tulee ilmetä myös tuotantopanosten ja tuotoksen tase eli kuinka paljon tilalle on tullut tuotantopanoksia, kuinka paljon niitä on käytetty, kuinka paljon tilalla on tuotettu tuotetta ja kuinka paljon tuotetta on varastossa sekä kuinka paljon tuotetta on myyty. Kuluttajille suoraan myydyistä tuotteista tulee pitää päivittäin kirjaa.

Luomutuotantoa harjoittavalla tilalla tulee pitää kasvulohkokohtaisesti kirjaa viljelytoimenpiteistä. Lohko- ja viljavuustutkimustietojen lisäksi muistiin tulee merkitä mm. kasvilaji, -lajike, esikasvit, perus- ja kylvömuokkaus tapa ja -aika, kylvö- tai istutuspäivä ja siemenmäärä, lannoitus, kasvinsuojelu ja sadon määrä sekä korjuuaika. Puutarhaviljelyssä myös kasvitauti-, tuholais- ja rikkakasvihavainnot kirjataan muistiin.

Eläintiloilla on ostoihin/myynteihin ja peltoviljelyyn liittyvien kirjausten lisäksi dokumentoitava kaikki eläintenhoitoon liittyvät, kuten esimerkiksi  eläinsuojien desinfiointiaineet, pesuaineet, rehut mukaan lukien kivennäiset ja vitamiinit, käytetyt lääkkeet ja varoajat, luettelo tilan eläimistä ja tarkat tiedot eläinten ruokinnasta. Suoraan kuluttajille myydyistä tuotteista tulee pitää päivittäistä kirjaa.

Muistiinpanoja tulee pitää kaikissa toimijan hallinnassa olevissa tuotantoyksiköissä.

Jatkuva valvonta vuosittain

Eviran valtuuttama luomutarkastaja tekee vähintään kerran vuodessa tuotantotarkastuksen. Tarkastettavia asioita ovat tila- ja kasvulohkokohtaiset muistiinpanot (tuotteiden myynnit ja ostot, tuotantopanosten ja lisäysaineistojen hankinnat, viljelytoimet kasvulohkoittain), lisäysaineistot, viljelyolosuhteet ja viljelytoimet sekä luomusuunnitelma ja sen toimivuus, sadon käsittely, varastointi ja kuljetus sekä pakkaaminen. Eläintilalla peltojen ja laitumien lisäksi tarkistetaan eläintenhoitosuunnitelmat, kirjatut hoitotoimet, ruokinta ja eläinten tilat.

Tuottaja saa vuosittaisen tarkastuksen tuloksesta ELY-keskuksestaan tuotantotarkastuspäätöksen, josta ilmenee onko tilan tuotanto ja tuotteet hyväksytty markkinoitavaksi luonnonmukaisesti tuotettuna. Päätöksestä ilmenevät tuotantovuoden viljelykasvit ja niiden viljelyalat. Viljelijän tulee allekirjoituksellaan vahvistaa sen tietojen oikeellisuus. Tarkastaja laatii tuotantotarkastuksesta myös lausunnon. ELY-keskukseksesta saa päätöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 60 vrk:n kuluessa. Tarkastus on maksullinen. Päätös toimii todistuksena valvontajärjestelmään kuulumisesta ja tuotantotarkastuksen hyväksymisestä.

Valvontaviranomainen toimittaa tilalle myös asiakirjaselvityksen sellaisia myyntituotteita varten, jotka eivät ole suljetuissa pakkauksissa, joihin voisi kirjoittaa lakisääteiset pakkausmerkinnät. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi viljat, karkearehut ja kotieläimet. Asiakirjaselvityksestä ilmenevät tilalla tarkastetut kasviryhmät, eläinlajit, mahdolliset jalostetut tuotteet sekä tuotantotarkastuksen päivämäärä ja voimassaoloaika.

Kun tuotteita luovutetaan tilalta eteenpäin, on mukaan annettava kopio asiakirjaselvityksestä. Tuottajan tulee myös kirjoittaa vaatimuksenmukaisuusvakuutus kunkin myymänsä tai luovuttamansa luomutuote-erän mukaan. Vaatimuksenmukaisuus sisältää tuottajan oman vakuutuksen siitä, että tuote on luonnonmukaisesti tuotettu sekä lain vaatimat saateasiakirjatiedot.

Olennaiset muutokset tilan toiminnassa tai olosuhteissa tulee ilmoittaa ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön kirjallisesti 14 vrk kuluessa.

Tarkemmin esimerkiksi valvontakäyntiin valmistautumisesta on Eviran sivuilla.