Luomutuotannossa hoidetaan maata

Luomutuotannossa tavoitteena on luonnon omien resurssien hyödyntäminen parhaan mahdollisen sadon saamiseksi pitkällä tähtäimellä. Luomuviljely vaatii hyvää ja pitkällistä suunnittelua, jossa otetaan viljelyn kokonaisuus huomioon kasvinvuorotuksen, ravinnehuollon ja kauppatilanteen kannalta. Luomusuunnitelma laaditaan usein 5 vuoden pituiseksi ja pidemmäksikin ajaksi.

Tutustu esimerkiksi mansikan ja sipulin luomutuotantoon:

Luomutuotanto alkaa siirtymävaiheella

Siirtymävaiheessa peltoja hoidetaan luomumenetelmin, tehtyä luomusuunnitelmaa noudattaen. Siirtyminen lohkoittain kuvataan luomusuunnitelman viljelykiertosuunnitelmassa.

Tuotteita ei kuitenkaan myydä vielä luomutuotteina, sillä vasta siirtymävaiheen jälkeen pellot ovat luomupeltoja. Kasvintuotannossa siirtymävaihe tavanomaisesta tuotannosta luomuun kestää yleensä kaksi vuotta. Monivuotisilla kasveilla siirtymäaika on kolme vuotta. Siirtymävaiheessakin on kuuluttava luomuvalvontaan.

Luomusiemenistä kasvaa luomusato

Tuotannossa käytettävien lisäysaineistojen kuten siemenien, istukkaiden, taimien ja pistokkaiden tulee olla luomulaatuisia aina kun niitä on saatavilla. Sertifioidun lisäysaineiston ohella voidaan käyttää omaa luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa. Evira voi myöntää luomulisäysaineiston käyttövaatimukseen yleisiä kasvilaji- ja lajikekohtaisia poikkeuksia. ELY-keskuksen maatalousosasto voi myöntää tilakohtaisia poikkeuksia erillisestä hakemuksesta.

Geenimuunneltujen tai peitatun siemenen käyttö on kiellettyä. Tilan siemenhuoltoon ja tilan ulkopuolelta hankittavien siementen saatavuus tulee selvittää hyvissä ajoin ennen kylvöjä ja hankinnat tulee suunnitella totuttua pitkäjänteisemmin.

Voimassaolevat luettelot luomuun hyväksytyistä lajikkeista on Eviran sivuilla.

Luomupellon luonnonmukainen lannoitus

Lannoituksessa ravinnehuollon perustan muodostavat viljelykierto ja eloperäisen aineksen lisääminen maahan. Oman tilan luomuviljelyssä syntyvien eloperäisten aineiden ohella voidaan lannoitteena käyttää myös muiden luomutilojen eloperäisiä aineksia. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä ja kompostoinnissa sekä käytössä tulee noudattaa mm. ympäristöministeriön ohjetta kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (annettu 30.9.1998 tai sitä uudempi painos).

Tilalla levitettävän lannan kokonaismäärä saa olla enintään 170 kg typpeä vuodessa maatalousmaan hehtaaria kohti (Asetus 931/2000). Ko asetus säätelee myös lannan patterointia, levitystä ja lanta-analyysien tekoa. Eläinten lanta suositellaan kompostoivaksi ja lietelanta ilmastettavaksi. Kotoinen lannoitus kuvataan luomusuunnitelman lannoitussuunnitelmassa.

Täydennyslannoitukseen saadaan käyttää myös tavanomaisesti tuotettua lantaa ja muita eloperäisiä ja erikseen säädettyjä kivennäislannoitteita seuraavin edellytyksin:

  1. Jos riittävää ravinnemäärää ei voida saavuttaa käyttämällä monivuotista viljelykiertoa ja luomutuotannosta saatavia eloperäisiä aineksia.
  2. Käyttötarve perusteluineen on kirjattu luomusuunnitelmaan.
  3. Lanta ei saa olla peräisin teollismaisesta kotieläintuotannosta.
  4. Lanta tulee kompostoida ja lietelanta ilmastaa tai käsitellä muulla hyväksyttävällä tavalla.

Täydennyslannoitus perustellaan ja kuvataan luomusuunnitelman lannoitussuunnitelmassa. Lohkokohtaista ravinnehuoltoa ja lannoituksen tilannetta voidaan laskea ja arvioida erilaisilla ravinnetaseilla.

Rikkakasvien ja tuholaisten torjuminen luonnon keinoin

Kasvinsuojelu eli rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten hallinta perustuu

  • viljelyteknisiin menetelmiin mm. sopiva viljelykierto, muokkaus
  • ennaltaehkäisevään toimintaan mm. viljelyhygienia, viljelykierto
  • pellon koko eloyhteisön tasapainon tukemiseen mm. luontaisten vihollisten suosiminen
  • kasvien luontaisen vastustuskykyyn mm. kestävä lajike
  • mekaaniseen torjuntaan mm. haraus, hyönteisverkon käyttö, kuumavesikäsittelyt

Rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten hallintaan on tarpeen paneutua tavanomaista kokonaisvaltaisemmin. Kasvinsuojelun järjestäminen kuvataan luomusuunnitelman kasvinsuojelusuunnitelmassa.

Valvonta takaa luotettavuuden

Luomu on luomua vain silloin kuin kaikilta osin toimitaan luomusääntöjen mukaan, kaikkialla maailmassa. Melkein ei riitä. Luomun todistamisen lisäksi tiloilla kirjattavat toimenpiteet, erilaisten mittausten tulokset ja tieto tilalle ostetuista tai sieltä myydyistä tuotteista antavat laajat tiedot tilalla tapahtuvista toimista. Näitä tietoja viljelijä voi hyödyntää verratessaan tulosta suunnitelmiin ja tarkentaessaan tulevien vuosien toimenpiteitä.