Luomutuotanto maitotiloilla – varteenotettava vaihtoehto?

Luomu-Itää hankkeessa olevien maitotilojen kannattavuutta selvitettiin Itä-Suomen alueella. Tiloille tehtiin tulosanalyysit syksyllä 2003 kalenterivuoden 2002 toteutuneista tuloksista. Kannattavuuden laskeminen tehtiin analysoimalla tilojen tulosta verotustietojen pohjalta. Verotustietoja täydennettiin pääomien käyvillä arvoilla ja varasto- sekä työaikatiedoilla. Tulosanalyysit tehtiin 32 luomutilalle Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella. Luomumaitotilojen tuloksia verrattiin vastaaviin tavanomaisiin tiloihin koko maan alueella.

Tilakoko oli sekä luomu- että tavanomaisilla tiloilla lähes samankokoinen, mikä mahdollisti tilojen vertailun. Luomutiloilla lehmien maitotuotos eli meijeriin lähetetty maitomäärä oli keskimäärin 133 875 litraa/tila eli 6 881 l/lehmä ja tavanomaisilla tiloilla keskimäärin 166 512 litraa/tila eli 7 126 l/lehmä. Tilan tuotantomäärän ero selittyy luomutilojen hiukan pienemmällä lehmämäärällä ja alemmalla keskituotoksella. Lisäksi osa luomutiloista juottaa tavanomaisia tiloja enemmän maitoa vasikoille, joka vähentää meijeriin lähetettävän maidon määrää. Selvityksen mukaan luomutilojen kannattavuus on jonkun verran parempi kuin tavanomaisilla tiloilla. Kannattavuuskerroin oli luomutiloilla 0,78 ja tavanomaisilla tiloilla 0,75.

Luomutilojen maksuvalmius on jonkin verran tavanomaisia tiloja parempi, sillä tämän selvityksen perusteella 21 lehmän luomutilalla jää käteen noin 3 300 € vuodessa enemmän kuin 23 lehmän tavanomaisella tilalla. Kokonaistyömäärä oli luomutiloilla vajaa 3 700 tuntia ja tavanomaisilla tiloilla vajaa 4 200 tuntia.

Selvitys perustuu todellisiin tilojen tuloksiin ja sen perusteella luomutuotanto voi olla taloudellisesti tavanomaista tuotantoa kannattavampaa. Tulos on sama mitattiinpa maksuvalmiutta tai varsinaista kannattavuutta. Tilojen välillä on kuitenkin taloudessa suuria eroja sekä luomu- että tavanomaisessa tuotannossa.

Artikkeli suomenkielisenä pdf-tiedostona

Lajunen, A. 2004.
Luomutuotanto maitotiloilla – varteenotettava vaihtoehto?Ekoproduktion på mjölkgårdar – ett lönsamt alternativ?
Forskningsnytt Nr 2, ss 20-21.
www.cul.slu.se/information/publik/
index.html#fnytt