Luomuviljely vähentää nitraatin huuhtoutumista -tutkimus USA:sta

Luomuviljely vähentää typen huuhtoutumista ja lisää maaperän kykyä haihduttaa liiallista typpeä haitattomana typpikaasuna N2. Luonnonmukainen viljely on siten tavanomaista ympäristöystävällisempi viljelymenetelmä. Tähän tulokseen on tultu Washingtonin osavaltion valtionyliopiston viljelymenetelmien vertailututkimuksessa.

Tavanomainen viljely on nostanut satotasoa, mutta ympäristön kustannuksella, varsinkin lisäten typen päästöjä ympäristöön. Vastauksena ympäristönhoitovaatimuksiin luomuviljelystä on tullut yhä suositumpi vaihtoehto. Vähentääkö luomuviljely typen päästöjä pohjavesiin ja ilmakehään, saa nyt lisäselvyyttä Washington State Universityn tutkimuksesta. Tutkimus suoritettiin Luoteis-USA:ssa Washingtonin osavaltion omenanviljelyalueella vertaamalla kolmea erilaista omenanviljelymenetelmää.

Luomuviljelyä edusti kananlantakompostilannoitus sekä sinimailasviherlannoitus, tavanomaisesti viljelty koejäsen sai vain väkilannoituksen. Lisäksi mukana oli IP-viljely, jossa käytettiin molempien edellisten yhdistelmää. Typen huuhtoutumista tutkittiin ottamalla näytteitä metrin syvyydestä ja typen haihtumista tutkittiin mittauksin sekä koekentällä että laboratoriossa.

Tavanomaisessa viljelyssä nitraattityppeä löytyi metrin syvyydestä 4,4-5,6 kertaa enemmän kuin luomuviljelyssä. IP-viljelyssä typen huuhtoutuminen oli edellisten väliltä. Ilmakehään haihtuvan hyvin haitallisen typpioksiduulin N2O määrissä ei ollut eroja eri viljelymenetelmien välillä. Mutta luomuviljelyssä todettiin suurempi ilmakehälle haitattoman typpikaasun N2 haihtuminen. Tutkimuksen mukaan luomuviljelyssä maan denitrifikaatiopotentiaali oli suurempi, samoin denitrifikaatioteho. Luomuviljelyssä maassa oli myös enemmän eloperäistä ainetta ja suurempi biologinen aktiivisuus kuin tavanomaisesti viljelyissä maissa.

Tutkimus osoitti, että luomu- ja IP-viljelyn lannoituskäytännöt edistävät aktiivisempien ja tehokkaammin toimivien denitrifikaatioeliöstöjen muodostumista maahan, pyrkivät tasapainottamaan typen haihtumista ja huuhtoutumista sekä vähentämään vesistöille haitallisen nitraattitypen huuhtoutumista.

Washingtonin osavaltio tuottaa yli puolet USA:n omenoista arvoltaan noin 800 miljoonaa euroa. Luomuomenan tuotannon arvo osavaltiossa on 5-10 prosentin välillä koko omenantuotannon arvosta.

Lähde: Kramer, Reganold , Glover , Bohannan, and Mooney. 2006. Reduced nitrate leaching and enhanced denitrifier activity and efficiency in organically fertilized soils. PNAS. vol 103, No 12, pp 4522-4527.

www.pnas.org/cgi/content/abstract/103/12/4522

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0600359103

http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0600359103v1?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=organic&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=date&resourcetype=HWCIT

 Teksti: Jukka Rajala