Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn typpi- ja fosforihuuhtoumat

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn aiheuttamia typpi- ja fosforihuuhtoutumia kirjallisuustietojen avulla. Erityisesti tarkasteltiin eri viljelyteknisten toimenpiteiden vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen.

Typpeä huuhtoutuu enemmän, kun maan nitraattityppipitoisuus ja valunta lisääntyvät. Eniten typpeä huuhtoutuu syyssateiden ja lumen sulamisen aikaan. Huuhtoumien vähentämiseksi on tärkeää sovittaa ajallisesti yhteen kasvien typen tarve ja maan liukoisen typen pitoisuus. Tavanomaisessa viljelyssä maasta huuhtoutuvan nitraattitypen määrään vaikuttaa se, kuinka hyvin kasvit käyttävät väkilannoitetypen hyväksi. Liiallinen lannoitus lisää huuhtoutumista. Luonnonmukaisessa viljelyssä ratkaisevinta on puolestaan orgaanisen aineksen sisältämän typen vapautuminen. Eniten typpeä huuhtoutuu viherlannoituskasvien ja apilapitoisten nurmien kyntämisen seurauksena.

Kasvien typensaanti turvataan luonnonmukaisessa viljelyssä ensisijaisesti palkokasvien typensidonnalla ja karjanlannalla. Biologisesti sidottu typpi on muiden kasvien käytettävissä mineralisaation jälkeen. Orgaanisia lannoitteita käytettäessä typen vapautuminen ja kasvien typen tarpeen ajallinen yhteensovittaminen on vaikeampaa kuin väkilannoitteilla, joiden typpi on suoraan kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Karjanlantaa käytetään tavanomaisessakin viljelyssä peltojen lannoitukseen, mutta viherlannoitusta ja palkokasvien typensidontaa hyödynnetään vähemmän. Molemmissa viljelymenetelmissä typen huuhtoumia voitaisiin vähentää alus- ja kerääjäkasvien avulla.

Fosfori sitoutuu tiukasti maahan ja kulkeutuu pääasiassa maahiukkasiin sitoutuneena. Parhaiten fosforin kulkeutumista voidaan rajoittaa molemmissa viljelymenetelmissä eroosiota vähentävillä viljelytoimenpiteillä. Liukoisen fosforin kuormitus vähenee puolestaan silloin, kun vältetään nurmien pintalannoitusta ja alennetaan maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta.

Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri  

Ylivainio, K., Esala, M., Turtola, E. 2002.
Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn typpi- ja fosforihuuhtoumat
Maa- ja elintarviketalous 12: 74 s. http://www.mtt.fi/met/pdf/met12.pdf