Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn vaikutukset maaperään

Tutkimuksessa selvitettiin, poikkeavatko viljelijöiden pitkäaikaisesti luonnonmukaisesti (12-40 vuotta) ja tavanomaisesti viljeltyjen vilja- tai nurmilohkojen maaperän biologiset, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet toisistaan. Lisäksi tutkittiin, onko maiden biodiversiteetissä ja orgaanisen typen kierrätykseen liittyvissä prosesseissa eroja.

Tutkimus tehtiin eteläisessä Suomessa kymmenellä tilaparilla. Niissä luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti viljellyt, maalajiltaan samanlaiset vilja- tai nurmilohkot sijaitsivat vierekkäin. Maanäytteitä otettiin muokkauskerroksesta vuosina 1997-1999. Näytteistä määritettiin kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sekä maamikrobiston biomassaa, yhteisörakennetta ja aktiivisuutta. Myös maaperäeläimien keskeiset ryhmät määritettiin.

Maaperän ominaisuudet eri viljelymenetelmissä erosivat melko vähän toisistaan. Paikkakohtaiset lohkojen ominaisuudet vaikuttivat eniten lähes kaikkiin mitattuihin muuttujiin. Selkeimmät viljelymenetelmien väliset erot havaittiin liukoisten ravinteiden (fosfori, rikki, typpi) pitoisuuksissa. Maan orgaanisen aineksen määrissä ei sen sijaan ollut eroa viljelymenetelmien välillä. Tämä selittänee sen, että myös maaperän eliöstössä havaitut erot olivat vähäisiä. Jos eroja havaittiin, arvot olivat yleensä kuitenkin korkeampia luomuviljelyssä.

Palojärvi, A., Alakukku, L., Martikainen, E., Niemi, M., Vanhala, P., Jørgensen, K., Esala, M. 2002.
Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn vaikutukset maaperään
Maa- ja elintarviketalous 2: 88 s. + 2 liitettä. http://www.mtt.fi/met/pdf/met2.pdf

Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri