Maatalouden kestävyyden indikaattorit

Maatalouden kestävyys voidaan sijoittaa kolmeen tasoon: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään selkeitä ja kokonaisvaltaisia indikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Tarkemman selvitystyön alle kelpuutettiin indikaattoreiksi: 1) ravinnetase, 2) materiaalivirta, 3) elinkaariarviointi, 4) maisemanmuutos, 5) maaseudun sosioekonomiset resurssit ja 6) sosiokulttuuriset toimintatavat.

Ravinnetase ilmoittaa systeemiin tulevien ravinteiden määrän suhteessa systeemistä poistuviin ravinteisiin. Luonnontilaisten ekosysteemien ravinnetaseet ovat yleensä lähellä tasapainoa. Luomuviljelyssä on tarkoitus palauttaa ravinteet etenkin orgaanisen aineksen mukana viljelymaahan. Ravinnetaseella on mahdollista arvioida ympäristökuormitusta määrällisesti jokseenkin tarkasti ja luotettavasti.

Elintarvikkeiden ympäristövaikutuksia kuvattaessa elinkaariarviointimenetelmällä tutkimukseen kuuluvat mm. seuraavat tekijät: viljelyssä tarvittavien tuotantopanosten valmistus kuten lannoitteet, kalkki, torjunta-aineet ym.; viljelyprosessi; kuljetukset; jalostus ja jalostusprosessissa tarvittavien tuotantopanosten valmistus; pakkausten valmistus sekä tuotteen ja pakkausten loppusijoitus jne.

Suomalaista maataloutta arvioinut tutkijaryhmä päätyi seuraaviin johtopäätöksiin. Ekologisessa kestävyydessä ollaan menossa osittain parempaan suuntaan. Luonnonvarojen käyttö näyttää tehostuvan materiaalivirroilla ja ravinnetaseilla arvioituna. Kuitenkin tuotanto ja kulutus eriytyvät ja tuotantosuunnat edelleen alueellisesti erikoistuvat. Maiseman monimuotoisuus vähenee. Tasapainoiseen viljelymaisemaan vaikuttavat viljelytoimien ja laiduntamisen lisäksi alueen luonnontekijät ja lajistollinen monimuotoisuus. Ekologisen kestävyyden kehittäminen on pitkäjänteistä, mutta sosioekonomista kestävyyttä uhkaa myös hyvin ajankohtaiset ongelmat: alkutuotannon supistuessa väestönkato on nopeaa maaseutuyhteisöissä ja mahdollisuudet omaehtoiseen kehitykseen huononevat. (RiKo)

Yli-Viikari, A., Hietala-Koivu, R., Risku-Norja, H., Seuri, P., Soini, K., Widbom, T. & Voutilainen, P. 2000.
Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A 74. Jokioinen: Maatalouden tutkimuskeskus. 116 s.

http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja74.pdf