Maatalouden ympäristötuen seuranta MYTVAS 2 : osahankkeiden 2-7 väliraportit 2000-2003.

Maatalouden ympäristötukiohjelmalla pyritään pienentämään maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta. MYTVAS 2 –hankkeessa arvioidaan maatalouden ympäristötukiohjelman vaikutusta vesistökuormitukseen ja vesiensuojelun tavoiteohjelman toteutumista maataloudessa. Seuranta kohdistuu viidelle aihealueelle: 1) ympäristötuen toimenpiteiden toteutuminen maatiloilla, 2) muutokset peltomaan kuormituspotentiaalissa, 3) vaikutukset mitattuun ravinnekuormitukseen ja järvivesien laatuun, 4) viljelyn talouden ja ympäristökuormituksen väliset kytkennät sekä 5) lannoitustasojen vaikutukset maataloustuotteiden laatuun. Tämä julkaisu koostuu kahdeksasta artikkelista.

Viljelymaan kuormituspotentiaali näyttää vähentyneen ympäristötuen aikana käytettäessä mittarina peltomaan typpitasetta ja osin myös, kun tarkastellaan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta. Muokkausmenetelmän muutos on vaikuttanut vain vähän pintaveden esiintymiseen. Vaikka lannoitusta on vähennetty, satotaso on säilynyt ennallaan. Ympäristötuki vaikuttaa merkittävästi viljelyn talouteen ja maatalouspolitiikan keinot heijastuvat kuormituspotentiaaliin. Peltomaan huuhtoutumisalttiiden ravinteiden pitoisuudet ovat alentuneet, mutta mitattu ravinnekuormitus ja vesistöjen tila eivät ole selvästi parantuneet. Vesiensuojelun tavoiteohjelman tavoitteet eivät näytä toteutuvan vuoteen 2005 mennessä. Ympäristötuen toimenpiteitä tulee edelleen kehittää sekä kohdentaa alueellisesti ja tilakohtaisesti. Savimaiden eroosiota on torjuttava Etelä-Suomessa nykyistä paremmin. Kotieläintalouden yksikkökoon kasvu ja alueellinen keskittyminen aiheuttavat niin ikään ympäristöriskejä, joihin on puututtava tehokkaasti.

Turtola, E. & Lemola, R. (toim.) 2004
Maatalouden ympäristötuen seuranta MYTVAS 2 : osahankkeiden 2-7 väliraportit 2000-2003.
Maa- ja elintarviketalous 59. Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 176 s.
www.mtt.fi/met/pdf/met59.pdf