Ministerineuvosto kannattaa EU:n luomutoimintasuunnitelmaa

EU:n l uomutoimintasuunnitelmassa esitettyjen toimien toimeenpanemiseksi Ministerineuvosto pyytää komissiota ja jäsenvaltioita:
-vahvistamaan koordinointia EU:n laajuisissa ja muissa kampanjoissa sekä toimissa kansallisella ja alueellisella tasolla siten, että hyödynnetään yhteistyömahdollisuudet täydesti eri toimijoiden kesken
-lisäämään EU:n luomulogon tunnettuutta vähentämättä muiden merkkien käyttöä
-vahvistamaan tiedon keruuseen liittyviä rakenteita ja tiedon analysointia, kuitenkin välttäen taloudellisille toimijoille ja hallinnolle aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia tai hallinnollista kuormitusta
-varmistamaan, että luomutuotanto on olennainen osa yleistä maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikkaa sekä niiden toteuttamisessa käytettäviä poliittista välineistöä
-tukemaan maaseudun kehittämistä lisäarvoa tuottavilla tuotantomuodoilla, kuten edistämällä luomutuotteiden, alueelle tyypillisten ja perinteisten tuotteiden tuotantoa ja käyttöä
-parantamaan koordinaatiota ja yhteistyötä tutkimuksessa ja tutkimustulosten levittämisessä
-uudistamaan yhteisön luomulainsäädäntöä selkeyttämällä luomun perusperiaatteita ja yhtenäistämään säädöksiä, ja mikäli mahdollista, vähentämään säädöksistä yksityiskohtaisia määräyksiä
-kehittämään lainsäädännöllisiä puitteita, varsinkin yksityisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden eri tuotantoehtojen ja valvonnan osalta, siten että luomutuotteet voivat liikkua vapaasti
-muuttamaan EU:n luomuasetuksen 2092/91 1.7.2005 liitteen III sisältöä käyttämään riskin arviointiin perustuvaa valvontajärjestelmää tavoitteena yhteensovittaa se uuden tarkastussäädöksen ( No 392/2004) kanssa ja kehittää ristiintarkastustoimintoja valvontajärjestelmän sisällä
-varmistamaan, että nykyisten tuontia syrjivien järjestelmien uusiminen tulee hyvissä ajoin toimijoiden tietoon.

Ministerineuvosto kehottaa komissiota edistämään luomutoimintasuunnitelman toimenpanoa konkreettisin toimin tarkoituksena varmistaa luomualan säädösten selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen ja tekemään tähän tähtääviä esityksiä niin pian kuin mahdollista vuonna 2005.