Opettajille opetusmateriaalia luomusta

Luomun opetusta on nyt mahdollista vahvistaa ja niveltää se osaksi kestävän kehityksen opetusta 3-6-luokkalaisilla. Ruokatiedon Oppimateriaalissa on avattu opetuksen tueksi oppimateriaalia.Oppimateriaalin tavoitteena on tarjota tietoa luomusta ja saada oppilaat kokemaan löytämisen riemua. Opettajalle sivut antavat tarvittavat taustatiedot luomusta ja koululaisille eri ikäluokille sopivia tehtäviä ja kannustusta havainnoimaan ympäristöä.

Tehtävät noudattavat opetussuunnitelmassa kuvattujen kestävän kehityksen opetuksen tavoitteita.
Materiaali käsittää neljä osiota: Hyvää luonnolle, hyvää eläimille, hyvää lautaselle sekä kertaus. Kaikkia aineistoja voidaan vapaasti tulostaa, tallentaa ja muokata.

Vuonna 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävää kehitystä koskien yleiset tavoitteet on kuvattu seuraavasti:
”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.”

Tavoitteena on, että oppilas oppii
-ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden
-havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
-arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
-edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla
-ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Ruokatiedon Oppimateriaali:
Luomu osana kestävän kehityksen opetusta
http://opetus.ruokatieto.fi/Suomeksi/Opettajat/
Alakoulu/Luomua_eri_luokille

Opetushallituksen kestävän kehityksen sivut ja oppimateriaalia
www.edu.fi/oppimateriaalit/keke/

16.11.2009 Teksti: Jukka Rajala