Mars-puna-apilaa.Tervetuloa LUOMUTIETOPANKKIIN!

Sivustolta löytyy käytännön tietoa pellolta pöytään, tietoa maan kasvukunnosta ja työkaluja maan kasvukunnon hoitoon sekä uutisia ja muuta tietoa meiltä ja maailmalta.
Sivustoa ylläpitää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Emmental Sinileima – juuston tuotantoketjun ympäristövaikutukset ja parannusmahdollisuudet

Emmentaljuuston tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia määritettiin elinkaariarvioinnilla. Tarkastelun kohteina olivat ilmaston lämpeneminen, happamoituminen ja vesistöjen rehevöityminen. Alkutuotantoon niveltyi suurin osa ympäristövaikutuksista. Rehevöityminen johtui enimmäkseen peltoviljelystä. Happamoitumispotentiaaliin vaikutti lannasta ja virtsasta haihtuva ammoniakki. Eläinten ruoansulatuksessa syntyvä metaani osallistui keskeisesti ilmaston lämpenemiseen. (lisää…)

Maatalouden kestävyyden indikaattorit

Maatalouden kestävyys voidaan sijoittaa kolmeen tasoon: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään selkeitä ja kokonaisvaltaisia indikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Tarkemman selvitystyön alle kelpuutettiin indikaattoreiksi: 1) ravinnetase, 2) materiaalivirta, 3) elinkaariarviointi, 4) maisemanmuutos, 5) maaseudun sosioekonomiset resurssit ja 6) sosiokulttuuriset toimintatavat. (lisää…)

Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Jokioinen 18.-19.3.1998: esitelmät

Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla maaliskuussa 1998 järjestetyssä tutkimusseminaarissa käsiteltiin luonnonmukaista elintarviketuotantoa, luomutuotteita ja luomutuotannon tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen arvoja, päämääriä ja seurauksia pohti tällöin Petri Ylikoski. Helena Kahiluoto keskittyi esityksessään luomututkimuksen erityispiirteisiin. (lisää…)

Luomuelintarviketuotannon työryhmä esittää luomun kehittämistä

Maa- ja metsätalousministeriön asettama luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmä ehdottaa väliraportissaan 16.2.2004, että EU:n maatalouspolitiikan uudistamista koskevissa selvityksissä ja tilavertailuissa tarkastellaan vaihtoehtoja myös luonnonmukaisen tuotannon kannalta. Lisäksi esitetään mm. luomukotieläintuotannon edistämistä erillisen tuen avulla. (lisää…)

Luomustrategiatyöryhmän esitys

Luomustrategiatyöryhmän loppuraportissa vuodelta 2001 pidetään tavoiteltavana Suomen maatalouden kehitystä, jossa luonnonmukaisesti viljelty peltoala olisi vähintään 10 prosenttia viljelyalasta vuonna 2006. (lisää…)

Kansainvälinen luomumaataloustutkimuksen seura perustettu

Kansainvälinen luonnonmukaisen maataloustutkimuksen seura perustettiin Berliinissä, Saksassa 20.6.2003. Perustamistilaisuuteen osallistui noin 100 tutkijaa kaikista maanosista. Tutkijat edustavat monia tieteenaloja kuten esimerkiksi maataloutta, yhteiskunnallista tutkimusta sekä eläinlääketiedettä ja ravitsemustieteitä. (lisää…)

Kuluttajien mielikuvat jalostetuista luomutuotteista

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia kuluttajalähtöisen tuotekehityksen ja markkinoinnin kannalta hyödyllistä tietoa luomutuotteiden ja erityisesti jalostettujen luomutuotteiden hyväksyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitettiin sitä, mitä uskomuksia ja mielleyhtymiä kuluttajat liittävät erityisesti jalostettuihin luomutuotteisiin ja mitkä tekijät estävät tai edistävät näiden tuotteiden hyväksyttävyyttä. Aineisto kerättiin ryhmäkeskusteluilla. (lisää…)

Joulukinkun ekotehokkuus

Tutkimuksessa tarkasteltiin tavanomaisen ja luonnonmukaisen sianlihan tuotannon ekotehokkuutta Etelä-Suomessa ja Tanskassa. Ekotehokkuus tähtää ympäristöä säästävään tuotantoon: vähemmästä pyritään tuottamaan enemmän. Tässä tutkimuksessa ekotehokkuutta mitattiin ekologisen selkärepun ja energia-analyysin avulla: ekologinen selkäreppu ilmaisee hyödykkeen tuottamiseen vaadittujen materiaalipanosten määrän ja energia-analyysi kertoo tuotteen tuottamiseen tarvittavan koko energiamäärän. (lisää…)

Luomun terveellisyys ja turvallisuus

Ympäristönsuojelu on osa Euroopan Unionin maatalouspolitiikkaa ja sen uudelleensuuntaamista. Tavoitteena ovat tuotantomenetelmät, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja tuottavat laadukkaita tuotteita. Erääksi ympäristöystävälliseksi tuotantotavaksi on uskottu luonnonmukainen tuotanto. Kuluttajatutkimusten mukaan terveellisyys ja turvallisuus ovat keskeisiä kuluttajien valintaperusteita. Tätä taustaa vasten tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuelintarvikkeiden terveellisyyden ja turvallisuuden tieteellistä perustaa. Selvitys perustuu tietoon, joka on hankittu kansainvälisestä tieteellisestä kirjallisuudesta tietohakujen avulla ja perustuu noin 130 kirjallisuusviitteeseen. (lisää…)