Selvitystyö Lapin luomustrategian kehittämisen taustalla

Artikkeli perustuu Lapin luomutuotanto – Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella -selvitykseen, jossa keskityttiin Lapin luomutuotannon kehityshistorian, nykypäivän ja tulevaisuuden selvittämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille luomutuottajien näkemykset, tulevaisuuden odotukset ja toiveet Lapin luomutuotantoa kohtaan.

Tutkimuksen kohteena oli 89 rekisteröityä luomuviljelijää Lapista, ja tutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselynä. Lisäksi selvityksen aineistona käytettiin päättyneiden alueellisten luomuhankkeiden loppuraportteja. Tuloksien kokonaisarviota varten laadittiin SWOT -analyysi, jossa kuvataan Lapin luomutuotannon nykytilaa.

Tulosten mukaan Lapin luomutuotannon ja luomutuotteiden markkinoinnin ongelmia on ollut vuosittain muuttuvat tuotantoehdot, tiedon vähäisyys, EU:n tuomat tiukat direktiivit ja työn luonne. Viljelijät halusivat kannustaa myös uusia luomuviljelijöitä, ja tärkeimpänä pidettiin luomuviljelijöiden välistä yhteistyötä.
Pääsääntöisesti Lapin luomuviljelijät ovat tyytyväisiä elämäänsä. Edellytykset luomutuotannon laajentamiseksi ovat hyvät, mutta luomutuotannon kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota markkinointiin, luomumerkkien tarpeellisuuteen ja luomuviljelijöiden väliseen yhteistyöhön sekä alueellisten tilastotietojen ja hankkeiden loppuraporttien saatavuuteen ja täsmällisyyteen.

Tutkimusten perusteella on kehitettävä luomuluonnontuotteiden hyödyntämistä yhdessä luomumaataloustuotannon kanssa. Lapin erityispiirteet tulee myös huomioida keskeisenä osana Lapin luomutuotteiden laatua. Luomutuotantoon liittyvien hankkeiden rinnalle tulee kehittää paikallista koulutusta, luomuneuvonnan saatavuutta ja luomututkimusta. Lapin luomutuotannon jatkuvuuden, vahvistamisen ja kehittämisen näkökulmasta selvityksessä esitetään alueellisen luomustrategian luomista osana kansallista ja kansainvälistä luomutuotantoa.

Koko artikkeli (pdf)

Pallari, M. 2004.
Lapin luomustrategian kehittämisen taustalla on selvitystyö Lapin luomun historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden visiosta
Ekostrategi för finska Lappland: grundad på utredning av eko-odlingens historia, nuläge och visioner.
Forskningsnytt 1, 2004. s. 10-11.
www.cul.slu.se/information/publik/
fnytt2004/fnytt104.pdf

Koko raportti: Pallari, M., Korva-Hyötylä, R. 2004.
Lapin luomutuotanto: Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella.
MTT:n selvityksiä 56: 50 s. + 3 liitettä. www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts56.pdf