Viherkesannot ja aluskasvit viljan viljelyssä

Viljelyjärjestelmät-tutkimuksen loppuseminaarin 7.3.2001 raportissa tarkastellaan viherkesantojen ja aluskasvien merkitystä eri näkökulmista kenttäkokeista saatujen tulosten valossa. Tarkasteltavina olivat menetelmien tuottavuus, merkitys ympäristölle typen hallinnan osalta sekä vaikutukset tuotannon jatkuvuuteen ja kannattavuuteen.

Tulosten mukaan viherkesantoja ja aluskasveja voidaan käyttää viljan viljelyssä monin eri tavoin, ja valita toteutustapa tavoitteiden perusteella. Kasvilajit, kasvuaika, viljelykiertoon sovittaminen sekä viljelytekniikka ratkaisevat viherlannoituksen vaikutuksen. Voidaan kasvattaa runsasta kasvimassaa, voimakasta juuristoa, pitkäaikaista kasvipeitettä. Voidaan viljakiertoa häiritsemättä sitoa ilmakehän typpeä tai kerätä maassa olevaa typpeä huuhtoutumisen estämiseksi. Lyhytaikaisten vaikutusten lisäksi viherlannoituksen sisällyttämisellä viljelykiertoon odotetaan aina olevan myös pitkäaikaista merkitystä. Typen huuhtoutuminen näkyy etenkin rannikkovesien rehevöitymisenä. Kasvipeitteisyyden lisääminen aluskasveilla näyttää lupaavalta keinolta pienentää ongelmaa.

Maan rakennetta saatetaan puolestaan parantaa monivuotisten viherkesantojen avulla. Kun niissä viljellään syväjuurisia kasveja, voi jankkoon muodostua makrohuokosia. Yksipuolisen viljelyn vaivaamilla mailla onkin kyse siitä, mikä on taloudellisin keino pitää pellot kasvukunnossa. Viherlannoitusmenetelmien käyttöön on löydettävissä edullisia ratkaisuja, kuten aluskasvien kylvötekniikkaa tutkittaessa todettiin. Viljan jyväsatoihin voidaan vaikuttaa kasvien ja menetelmien valinnalla. Viljelyjärjestelmät-tutkimus pohjautui tavanomaiseen viljelyyn. Pitkäaikaiset kokeet antavat arvokasta tietoa viljelysuunnittelun pohjaksi myös luomun näkökulmasta.

Känkänen; H. 2001
Viljelyjärjestelmät-tutkimuksen loppuseminaari, Jokioinen, 7.3.2001. MTT:n julkaisuja.
Sarja B 25: 41 p.
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/MTT/
JULKAISUT/paattyneet/sarjab/bsarja25.pdf
 

Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri