Viljelyn, neuvonnan ja tutkimuksen keskellä: osallistuva luomuvihannestilojen kehittäminen

Maatalouden tutkimuskeskuksen Ekologinen tuotanto ja Helsingin yliopiston Kasvintuotantotieteen laitos toteuttivat yhdessä vv. 1995-1998 Osallistuva luomuvihannestilojen kehittäminen (OVI) –hankkeen. Kehittämisprojektissa oli mukana viisitoista luonnonmukaista vihannestuotantoa harjoittavaa viljelijää tai viljelijäpariskuntaa sekä mittava joukko luomuneuvojia, tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Tilat sijaitsivat Vaasan ja Mikkelin seudulla sekä Uudellamaalla. Tutkimuksessa kehitettiin ja arvioitiin osallistuvaa tutkimusmenetelmää, kartoitettiin suomalaisen luomuvihannesalan kehittämis- ja tutkimustarpeita sekä tuotettiin ja välitettiin tietoa luomuvihannesyrittäjien tarpeisiin.

OVI-hankkeen kuluessa luonnonmukainen vihannesviljely oli muuttumassa monipuolisen luomutilan osasta omaksi erikoistuotannokseen. Tutkimuksen myötä kävi ilmi, että vihannesten viljelyssä maan hoito vaatii ammattitaitoa, koska maan rakenne ja viljelykierto ovat tuotannon perustana. Rikkakasvien hallinnassa olisi keksittävä kasvikohtaisia suoran torjunnan menetelmiä, jotta kitkentätyö vähenee ja taloudellinen tulos paranee. Vihannesten ravinnetaloutta, kasvitauteja ja rikkakasveja on syytä tutkia yhdessä, toisiinsa liittyvinä. Eloperäistä lannoitusta tulisi kehittää vihanneksille sopivaksi; kiinteälle kuivalannalle kaivataan vaihtoehtoja. Luomuviljelyssä voidaan yltää samalle satotasolle kuin tavanomaisessa tuotannossa, joskin luomussa sadot vaihtelevat voimakkaasti.

Vihannestuotanto elää kiinteästi markkinoiden mukaan ja edellyttää myös yrittäjyyttä. Etenkin työhuippuina on kysyntää taitavalle työorganisaation johtamiselle. Luomuvihannesten viljelytekniikan valinnassa tulisi ottaa huomioon työajan tarve ja sopiva työrytmi.
Viljelijöiden kannattaisi toteuttaa yhteistyötä mm. koneiden käytössä ja tuotteiden markkinoinnissa. Koulutus ja neuvonta palvelevat merkittävästi luomuvihannesalan kehittämistä, sillä tietotaito on osoittautunut ostopanoksia tärkeämmäksi voimavaraksi. OVI-projektiin niveltyneissä tytärhankkeissa selvitettiin myös tuotteiden laatua, kompostien peittämistä, tuholaisseurantaa, pahkahometta sekä tilojen ravinnetaseita. (RiKo)
Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri  

Seppänen, L., Muuttomaa, E., Granstedt, A. & Pehu, E. 2000.
Viljelyn, neuvonnan ja tutkimuksen keskellä: osallistuva luomuvihannestilojen kehittäminen
Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A 75. Jokioinen: Maatalouden tutkimuskeskus. 61 s. + 3 liitettä.
http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja75.pdf