Luomurukiin viljelyohjeita

Ruis sopii viljoista parhaiten luomuviljelyyn. Luomurukiin satotasot ja  katetuottolaskelmat kestävät vertailun tavanomaisten kanssa. Sen syys- ja kevätmuodot kilpailevat hyvin rikkakasveja vastaan ja laajan juuristonsa ansiosta se hyödyntää pellon ravinteita hyvin. Rukiin viljely monipuolistaa luomuviljatilan viljelykiertoa, joka muutoin painottuu kevätkylvöisiin kasveihin. Viljelyn työhiput tasoittuvat ja ja kevätviljojen rikkakasvien hallinta helpottuu.

Kasvualusta kunnossa
Luomurukiin viljelyssä hyvän kylvöalustan merkitys korostuu. Painanteista ja vesivaoista ruis häviää ja tilalle tulevat rikkakasvit. Myös maan muokkaamista liian hienoksi pitää välttää. Luomutilan ravinteiden hallinnassa haastavaa on viherlannoitusnurmen ravinteiden tehokas hyödyntäminen apilapitoisen nurmen lopetuksen jälkeen. Jotta syksyllä lopetetusta nurmesta vapautuvat arvokkaat ravinteet tulevat hyödynnetyksi, tarvitaan viljelykiertoon nurmen jälkeen nopeakasvuinen syyskylvöinen viljelykasvi kuten ruis.

Lajike talvenkestävä
Lajikkeen valinnassa kannattaa painottaa mahdollisimman hyvää talvenkestävyyttä ja kasvitautien kestoa sekä lujakortisuutta. Ylitiheitä kasvustoja tulee välttää talvituhojen ja lakoontumisen minimoimiseksi. Suositeltavin kylvöaika syysrukiille on 20 – 30.8. Kovin lämpiminä syksyinä kylvöä ei pidä tehdä liian aikaisin kahukärpäsvaaran vuoksi. Rikkakasvien määrä pienenee jossain tapauksessa kylvöä myöhästyttämällä. Kylvötiheyden nostaminen myöhäisissä kylvöissä voi kompensoida jonkin verran sadon alenemaa.

Ruista nurmen jälkeen
Rukiin hyödyllisin paikka viljelykierrossa on nurmen jälkeen. Näin optimoidaan ravinteiden hyväksikäyttö ja paras mahdollinen kylvöaika. Apilapitoinen nurmimassa riittää rukiille typpilannoitteeksi. Jos lohkon fosforipitoisuudet ovat alhaisia, on karjanlannan tai lihaluujauhon käyttö syysrukiille ennen kyntöä perusteltua. Nurmi lopetetaan kyntäen hyvissä ajoin. Jos halutaan tehostaa juolavehnän torjuntaa, tehdään lautasäestys tai kultivointi ensin – tarvittaessa useampaan kertaan toistaen. Kun muokkauskerroksessa juolan juurakot ovat kuivuneet, pelto kynnetään. Palkokasvi, joko korjattuna tai silputtuna, on myös rukiille hyvä esikasvi. Ohra rukiin esikasvina on luomurukiin viljelyssä huonoin vaihtoehto. Ohran kohdalla on mahdollista, että karjanlannan typpi ei syksyllä annettuna välttämättä riitä koko seuraavaksi kesäksi.

Suunnitelmallisuutta kasvinsuojeluun
Suunnitelmallisuus ja huolellisuus ovat luomukasvinsuojelun perusta rukiin viljelyssäkin. Riittävän rehevänä (3-4 sivuversoa) ja kattavana talvehtiva ruis varmistaa hyvin rikkakasvien kanssa kilpailevan kasvuston tulevaksi kesäksi. Hyvin varjostavan syysrukiin rikkaäestys on harvoin tarpeen. Lisäksi keväällä tehty rikkaäestys aiheuttaa ruiskasvustoon helposti merkittäviä tappioita. Lohkoille joissa on runsas saunakukan siemenpankki, ei syysviljoja kannata kylvää. Aikaisempien vuosien havainnot ja muistiinpanot saunakukkaesiintymistä auttavat viljelysuunnitelmaa tehtäessä.

Torajyvä torjuttava
Torajyvän torjuntaan kannattaa kiinnittää huomioita. Keinoina torjunnassa on, ettei ruista pidetä rukiin esikasvina, kylvösiemen on puhdasta ja pientareet niitetään ennen tähkälle tuloa.

Luomuviljelyssä kasvuaika on 3-4 päivää pidempi verrattaessa tavanomaiseen viljelyyn. Toisaalta luomurukiin lakoontuminen on vähäisempää ja kuivuminen puintikuntoon on siten nopeampaa. Sakoluku laskee luomuviljelyssä herkemmin pidemmän kasvuajan vuoksi.

Kevätruis
Kevätruis soveltuu hyvin luomuviljelyyn. Nopean orastumisen ja pitkäkortisuuden vuoksi se kilpailee hyvin rikkakasvien kanssa. Sen lakoontumisherkkyyden vuoksi ylitiheitä ja ylilannoitettuja kasvustoja tulee välttää. Kevätruis on erityisen arka kuorettumille eikä sitä suositella poudanaroille savimaille.

Kevätruis on syyskylvöisiä lajikkeita arempi torajyväsaastunnalle. Rukiin käyttäminen heinän suojaviljana sisältää riskejä. Heinänsiemenen kylvön ajoitus ja menetelmän valinta voi olla ongelmallista. Lisäksi lakoontuminen ja heinän läpikasvu voi haitata puintia. Matalakasvuisten aluskasvien käyttö on mahdollista. Piensiementen kylvö kannattaa tehdä hajakylvönä multaamatta roudan päälle heti lumien sulettua.

Ruista vihantarehuksi
Kevät- ja syysruis soveltuvat myös kylvöseoksiin pikalaitumille ja yksivuotisille nurmille.

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä: Opas rukiin viljelyyn luomuruis

Tulosta