Miten Itämerta rehevöittävät ravinteet saadaan hyötykäyttöön? Ota kantaa 15.4. saakka

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan ravinteiden kierrätyksen ohjelmaa. Sen tavoitteena on, että erityisesti fosfori- ja typpipäästöt Itämereen vähenevät selvästi ja että Itämeren tila olisi hyvä. Kansalaisilta toivotaan Otakantaa.fi -foorumilla näkemyksiä siitä, miten ravinteet saadaan paremmin hyötykäyttöön. Keskustelu on auki 15.4. saakka.

Tänään avautuneessa keskustelussa kaivataan näkemyksiä muun muassa maatalouden hyvistä käytännöistä; lannan ja puhdistamolietteen sisältämien ravinteiden hyödyntämisestä; ja bioenergianedistämisestä sekä vesiympäristön ravinteiden hyötykäytöstä.

Ravinteiden kierrätysohjelma
Ravinteiden kierrätysohjelma edistää myös ravinteita sisältävien tuotteiden nykyistä parempaa hyödyntämistä tuotannossa. Samalla turvataan kotimaista ruoan tuotantoa oloissa, joissa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat.

Kierrätysohjelma rahoittaa Itämeren suojeluun valtion budjetissa osoitetulla määrärahalla kehittämishankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta ja tehostavat erityisesti maatalouden vesiensuojelua Saaristomeren valuma-alueella.

Tehotoimia Saaristomeren hyväksi
Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi hallitus lupasi tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueen. Sitoumusta toteuttamaan asetettu ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön työryhmän esitti maaliskuussa 2011 yli 80 konkreettista toimenpidettä ravinteiden kierrättämiseksi. Ehdotukset koskivat muun muassa maa- ja metsätalouden, kalankasvatuksen ja kalastuksen sekä biojätteiden ja erilaisten lietteiden ravinteiden kierrätystä. Ravinteiden kierrätyksen ohjelma edistää näiden toimien toteutumista.

Osallistu keskusteluun 15.4. asti
Otakantaa.fi: Miten Itämerta rehevöittävät ravinteet saadaan hyötykäyttöön? (Oikeusministeriö)

Tulosta